PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 10-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: geodezyjne, administracyjne, ekonomiczne, prawnicze,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

b) znajomość ustawy o własności lokali,

c) znajomość Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań,

d) znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

e) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

f) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

g) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

h) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

i) ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości;

j) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie postępowań dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków,

b) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawach należących do zakresu działania Referatu,

c) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma stron,

d) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, skargi, wnioski,

e) przygotowywanie wniosków o opinie kierowanych do innych komórek organizacyjnych UMK i jednostek gminnych,

f) badanie i analiza treści ksiąg wieczystych,

g) zamawianie i odbiór kopii dokumentów zgromadzonych w zbiorze ksiąg wieczystych oraz składanie wniosków i odbiór odpisów z ksiąg wieczystych,

h) przeprowadzanie wizji i rozpraw w terenie,

i) gromadzenie materiału dokumentacyjnego w wyżej wymienionych sprawach, w tym dokumentacji prawno-geodezyjnej,

j) przyjmowanie i udzielanie informacji stronom,

k) przygotowywanie i podpisywanie protokołów rokowań w sprawach z zakresu działania Referatu: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków,

l) zawieranie umów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków,

m) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 20 sierpnia 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 25 sierpnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru