PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI i ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA URZĘDU MIASTA KRAKOWA
(NR REF. 1-BM-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) Wykształcenie wyższe: finanse, rachunkowość, administracja publiczna.

c) Doświadczenie zawodowe: minimum roczne doświadczenie związane z pracą w księgowości.

  

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych w tym w szczególności:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2016.1870 z późn.zm.),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2016.1015 z późn.zm.),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U.2014.1773),

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 z późn.zm.),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 z późn.zm.),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.760 t.j.),

b) Umiejętność księgowania operacji gospodarczych w jednostkach budżetowych oraz umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych,

c) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa,

d) Umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość edytora Word i Excel,

e) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przyjmowanie sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych od jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i ich weryfikacja pod kątem zgodności z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi.

b) Ewidencja planów i harmonogramów dla prowadzonych jednostek zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa, po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie oraz wniosków o zmianę harmonogramu.

c) Terminowe przygotowywanie zleceń uruchomienia środków budżetowych dla prowadzonych jednostek po dokonaniu oceny uruchomionych dotychczas środków, aktualnych harmonogramów lub otrzymanych wniosków, uwzględniając plany rzeczowo - finansowe jednostki oraz płynność finansową Miasta oraz sprawdzania ich pod względem formalno-rachunkowym.

d) Bieżąca współpraca z głównymi księgowymi jednostek budżetowych w zakresie składanej sprawozdawczości, informacji i harmonogramów.

e) Analiza przedkładanych przez poszczególne jednostki sprawozdań i informacji, zbiorcze zestawianie informacji i sprawozdań, stały monitoring realizacji budżetu przez jednostki, bieżące informowanie o ewentualnych zakłóceniach w realizacji budżetu.

f) Przygotowywanie zbiorczych informacji miesięcznych o wykonaniu dochodów i wydatków.

g) Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganych terminach zbiorczych sprawozdań.

h) Przyjmowanie i weryfikacja materiałów niezbędnych do sporządzenia bilansu skonsolidowanego, sporządzanie wymaganych zbiorczych zestawień.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy:1 etat,

b) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800 - 3.300 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony.

c) miejsce: Wydział Budżetu Miasta

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 20 sierpnia 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 23 sierpnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-08-10
Data publikacji:
2017-08-10
Data aktualizacji:
2018-02-19