PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZĄRZADZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 8-IT-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie :

- wyższe :Informatyka, Fizyka, Matematyka

lub

- wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub siecią informatyczną potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego (w tym głównie serwery, półki dyskowe i macierze dyskowe).

• Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Windows Serwer 2008R2/2012R2/2016,

• Umiejętność zarządzania usługami w systemach Windows Serwer: domena Active Directory, usługi terminalowe (RDP) oraz usługi sieciowe i webowe.

• Umiejętność zarządzania serwerami wydruku opartymi o system operacyjny Windows Server oraz zarządzanie urządzeniami drukująco-kopiującymi.

• Posiadanie certyfikatów z zakresu pkt 1-4.

• Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

• Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

• Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

• Umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym szczególności Word, Excel oraz Outlook.

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa, a także pełnienie roli Administratora Technicznego dla wskazanych serwerów oraz usług, w tym:

a) zarządzanie serwerami Windows Serwer 2008R2/2012R2/2016, zarówno fizycznymi jak i wirtualnymi w środowisku Vmware,

b) zarządzanie usługami w systemach Windows Serwer: domena Active Directory, usługi terminalowe (RDP) oraz usługi sieciowe i webowe,

c) zarządzanie serwerami wydruku opartymi o system operacyjny Windows Server oraz zarządzanie urządzeniami drukująco-kopiującymi,

 

2. Dla usług i urządzeń wskazanych w ramach zakresu czynności:

a) zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

b) zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji i charakterystyk usług,

c) planowanie rozbudowy i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie tej rozbudowy,

d) zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii,

3. Monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

W ramach wykonywanych zadań oferujemy udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach, możliwość rozwoju wiedzy oraz posiadanych umiejętności, również poprzez specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, możliwość pracy w środowisku nowoczesnych technologii (zespół administratorów zarządza środowiskiem sieciowym, serwerowym i bazodanowym systemu składającego się z ok. 300 urządzeń aktywnych, ok. 3000 urządzeń końcowych w ok. 20 lokalizacjach na terenie Krakowa, ok. 180 serwerów i ok. 30 baz danych).

Warunki pracy i płacy:

4. Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Informatyki

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 września 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 14 września 2017 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy



Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne



Wynik naboru