PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 5-EK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe: administracja.

• Doświadczenie zawodowe min. 1 rok.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość przepisów w zakresie:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943

z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446

z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.).

2. Umiejętność prowadzenia analiz dokumentów i wysuwania poprawnych wniosków z przeprowadzonej analizy.

3. Umiejętności interpersonalne.

4. Umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli.

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz rejestru szkół i placówek publicznych.

2. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków.

3. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencjonowania szkół i placówek niepublicznych.

4. Prowadzenie spraw z zakresu wyrażania zgody na likwidację szkoły, placówki publicznej lub publicznej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków

5. Prowadzenie spraw z zakresu nadawania uprawnień szkoły publicznej na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej oraz cofania tych uprawnień.

6. Sporządzanie wezwań w sprawie uzupełnienia braków formalnych i niezbędnych dokumentów.

7. Przekazywanie do Kuratorium Oświaty kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, kopii zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji, kopii decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz do Urzędów Skarbowych.

8. Sporządzanie i weryfikowanie materiałów statystycznych i analitycznych.

9. Udzielanie stronom informacji bezpośrednio, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

 

Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800,- do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Edukacji

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Data aktualizacji:
2017-09-13