PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (2 etaty)
(NR REF. 2-SA-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

b) wykształcenie wyższe,

c) staż pracy w urzędach administracji publicznej min 1 rok

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23),

b) znajomość ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 657),

c) znajomość ustawy z dnia 6 sierpnia 2016 r. o dowodach osobistych (tj. z 2016 r., poz. 391),

d) znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 stycznia 2015 r..

w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U, z 2015 r, poz.212),

e) znajomość Statutu Miasta Krakowa,

f) znajomość procedury przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

g) znajomość procedur dotyczących zameldowania na pobyt stały, czasowy oraz wymeldowania

z pobytu stałego i czasowego, procedury udostępniania danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi,

h) znajomość aplikacji Word, Excel,

i) umiejętność przeprowadzenia rozmów z interesantami,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonania obowiązków na wskazanym stanowisku),

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, obsługa systemu RDO (Rejestr Dowodów Osobistych):

- sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wniosku zgodnie z brzmieniem poszczególnych rubryk

sprawdzenie rysopisu osoby, aktualności zdjęcia,

- weryfikacja danych z wniosku z danymi zawartymi w ELUD, bądź z dokumentami źródłowymi,

- wyjaśnienie niezgodnych danych oraz ich aktualizacja w bazie ELUD,

- wprowadzanie zgodnych danych osobowo-adresowych do systemu RDO, wykonanie wszelkich

czynności związanych z przyjęciem wniosku,

b) odbieranie dowodów osobistych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz sprawdzanie zgodności dokumentów z bazą RDO,

c) wydawanie dowodu osobistego:

- odbieranie potwierdzenia złożonego wniosku,

- przedłożenie stronie dowodu osobistego celem sprawdzenia danych osobowo-adresowych

i pokwitowanie odbioru dowodu własnoręcznym podpisem interesanta,

- w przypadku otrzymania protokołu niezgodności podjęcie czynności umożliwiających ponowne

wysłanie wniosku o wydanie dowodu osobistego,

d) przyjmowanie wniosków oraz doręczanie dowodów osobistych osobom niepełnosprawnym

w domach, zakładach opieki społecznej i szpitalach,

e) archiwizacja formularzy oraz wykonanie wszystkich czynności z tym związanych,

f) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

g) wysyłanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,

h) wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,

i) przygotowywanie korespondencji z innymi urzędami, sądami, policją, prokuraturą itp.,

j) wypisywanie wezwań po odbiór dowodu osobistego,

k) rejestrowanie i wydawanie dowodów odnalezionych,

l) ewidencjonowanie dokumentów pobranych z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

m) prowadzenie rejestru zniszczonych formularzy, będących drukami ścisłego zarachowania

w zakresie dowodów osobistych,

n) udzielanie wszelkich informacji w sprawach dowodów osobistych,

o) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu

i wymeldowaniu,

p) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,

q) aktualizowanie danych i usuwanie niezgodności w systemie ŹRÓDŁO,

r) prowadzenie ewidencji mieszkańców w podsystemie informatycznym ELUD, obejmującym zbiory danych stałych mieszkańców oraz osób zameldowanych na pobyty czasowe:

- bieżące aktualizowanie danych osobowo-adresowych,

- uzupełnianie brakujących danych osobowych w zbiorze stałych mieszkańców,

s) przygotowywanie do podpisu dla bezpośredniego przełożonego:

- zaświadczeń z akt ewidencji ludności wydanych w trybie art. 217 Kpa,

- postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,

- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,

- decyzji o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych,

- pism adresowanych do mieszkańców, urzędów i instytucji,

t) sporządzanie spisów wyborców,

u) wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych oraz wyborczych z posiadanych akt,

w) korespondowanie z urzędami administracji samorządowej i państwowej w sprawach ewidencji

mieszkańców,

z) wykonywanie zadań w składach zastępczych powiatowych komisji lekarskich orzekających

o stopniu zdolności co czynnej służby wojskowej, które powołuje zarządzeniem Wojewoda

Małopolski,

ź) użytkowanie podsystemu RISS,

ż) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez

Dyrektora, Jego Zastępcę i Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.500-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

c) miejsce pracy: Wydział Spraw Administracyjnych w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa oraz w galeriach handlowych na terenie Miasta,

d) zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do dnia 10.08.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 17.08.2017 roku

o godz. 8.00 w Sali 303 UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾

w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru