PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
(NR REF. 5-SO-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo, administracja,

c) co najmniej 6 miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

b) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

c) znajomość przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa,

d) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli  należności pieniężnych (z późn. zm.),

e) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

f) znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

g) znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

h) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa,

i) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

j) znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD,

k) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie informacji, wydawanie, przyjmowanie i rejestracja wniosków,

b) weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

c) sporządzanie i wydawanie decyzji,

d) przyjmowanie decyzji do realizacji w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

e) przyjmowanie wniosków i spisywanie protokołu w sprawie odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia nienależnie pobranych świadczeń,

f) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób, które pobrały świadczenia nienależnie

(w tym sporządzanie pism do MOPS, ZUS, Urzędów Skarbowych),

g) przyjmowanie wniosków od dłużników alimentacyjnych w sprawie umorzenia jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty oraz należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,

h) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty oraz należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,

i) przygotowywanie pism do Kancelarii Komorniczych, Urzędów Skarbowych, ZUS, MOPS, GUP lub innych instytucji celem pozyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

j) sporządzanie protokołów dotyczących sytuacji materialnej, społecznej i zdrowotnej dłużników alimentacyjnych,,

k) sporządzanie decyzji w sprawie zmiany sposobu spłaty, rozłożenia na raty umorzenia lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń,

l) sporządzanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty należności dłużników alimentacyjnych z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych,

m) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

n) sporządzanie wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji sądowej

w stosunku do należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych

z funduszu alimentacyjnego i przekazywanie ich do organu egzekucyjnego,

o) przygotowywanie pism do Wydziału Finansowego UMK dotyczących egzekucji w stosunku do osób, które pobrały świadczenia nienależnie,

p) prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń oraz należności dłużników alimentacyjnych,

q) archiwizacja akt zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,

r) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, zażalenia i interpelacje,

s) analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

t) wydawanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu,

u) przygotowywanie i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności Referatu,

v) użytkowanie podsystemu SWR, OFA oraz poczty elektronicznej,

w) użytkowanie podsystemu RISS,

x) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.100 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy ( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Spraw Społecznych,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy:

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 6.08.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 11.08.2017 roku o godz. 8 00

w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru