PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 1-ML-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe: administracja, ekonomia, gospodarowanie nieruchomościami lub gospodarka przestrzenna.

• Minimum 1 rok stażu pracy w organach administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość zagadnień dotyczących własności, praw rzeczowych, najmu oraz innych umów obligacyjnych, w tym regulacji zawartych w:

- Kodeksie cywilnym: części ogólnej, prawie rzeczowym oraz zobowiązaniach,

- Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

• Znajomość ustawy o samorządzie gminnym

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami

• Znajomość struktury oraz zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa w szczególności:

- Zarządzenia nr 3617/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

- Zarządzenia nr 1559/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

• Umiejętność analizy dokumentów, wyciągania wniosków, zwięzłego i klarownego ich formułowania.

• Minimum półroczne doświadczenie w sprawach związanych z obsługą nieruchomości zabudowanych, udokumentowane zakresem czynności lub zaświadczeniem bądź referencjami wydanymi przez pracodawcę.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Prowadzenie obsługi spraw nieruchomości zabudowanych zarejestrowanych w Referacie Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa,

• Analiza i weryfikacja sprawozdań zarządców i administratorów nieruchomości zabudowanych stanowiących współwłasność z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,

• Uczestniczenie w wizjach lokalnych nieruchomości zabudowanych,

• Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie lub zwrot zarządu nieruchomościami zabudowanymi.

• Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie w zakresie nieruchomości pozostających w zarządzie jednostki,

• Sporządzanie sprawozdań, opracowań i analiz w zakresie działania Referatu,

• Wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania Wydziału Mieszkalnictwa zleconych przez Dyrektora Wydziału i Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800,- do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Mieszkalnictwa

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 4 sierpnia 2017 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru