PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
(NR REF. 2-BS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe (ukończone studia II stopnia)

3) Co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej .

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1) Podstawowa znajomość ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,

2) Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych,

3) Znajomość struktury i zasad organizacji Gminy Miejskiej Kraków oraz Urzędu Miasta Krakowa,

4) Podstawowa znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

5) Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się,

6) Dobra znajomość funkcjonowania i obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel) i Microsoft Outlook,

7) Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w zakresie kompetencji pionu

8) Skarbnika Miasta Krakowa,

9) Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,

10) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta, Dyrektora Biura Skarbnika oraz Biura Skarbnika przez:

a) przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej poczty, a następnie dystrybuowanie jej zgodnie z dekretacjami (w tym obsługa ePUAP i RISS),

b) przyjmowanie umów i dystrybuowanie ich po kontrasygnacie Skarbnika Miasta,

c) obsługa Internetowego Dziennika Zapytań (IDZ),

d) bieżąca obsługa poczty wychodzącej,

e) prowadzenie kalendarza Skarbnika Miasta i przestrzeganie punktualności umówionych wizyt i spotkań,

f) kompletowanie materiałów (projektów uchwał, zarządzeń itp.) dla Skarbnika Miasta i Zastępcy Skarbnika Miasta na sesję RMK i posiedzenia Komisji RMK, delegacje i inne spotkania,

g) koordynowanie przygotowywania materiałów związanych z reprezentowaniem przez Skarbnika Miasta, Gminy Miejskiej Kraków w organizacjach zewnętrznych (Unia Metropolii Polskich, itp.),

h) obsługa spotkań Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika, Dyrektora Biura i ich gości,

i) prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta, Dyrektora Biura i pracowników Biura (delegacje, diety itp.),

j) obsługa SWPU, OBUD i innych systemów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sekretariatu Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta, Dyrektora Biura oraz Biura Skarbnika,

2) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem zadań Biura (RCP),

3) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Biura w materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej,

4) prowadzenie księgi inwentarzowej Biura, sporządzanie dokumentów przemieszczeń oraz wniosków związanych z procedurą likwidacji,

5) przestrzeganie przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa,

6) wykonywanie innych czynności poleconych przez Skarbnika Miasta, Zastępcę Skarbnika Miasta, Dyrektora Biura Skarbnika.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2) Stanowisko: referent lub podinspektor,

3) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800,- do 3200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

4) Miejsce pracy: Biuro Skarbnika UMK.

5) Godziny pracy: pon. - pt: 7.30-15.30

6) Zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) Formularz zgłoszeniowy.

2) Dokument potwierdzający tożsamość.

3) Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 23 lipca 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 26 lipca 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru