PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (3 ETATY)
(NR REF. 9-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

b) wykształcenie wyższe: prawo, administracja, geodezja, ekonomia: specjalność – gospodarowanie nieruchomościami, rachunkowość,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych, działach obsługi prawnej osób prawnych, firmach i innych podmiotach, których działalność związana jest z rynkiem nieruchomości. 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

b) znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań,

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

d) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,

e) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

g) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

h) ukończone studia podyplomowe: szacowanie nieruchomości,

i) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi procedurami,

b) prowadzenie postępowań zmierzających do:

 ustalania, naliczania, zmiany stawki procentowej i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa,

 waloryzowania opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa,

 udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

 udzielania za zgodą Wojewody bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,

 udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz wydania zaświadczeń de minimis,

 naliczania dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy, bądź niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa,

c) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych w aplikacji „Naliczanie Opłat Za Wieczyste Użytkowanie Gruntów” (OPGRU), obejmującej nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych,

d) wprowadzanie danych z operatów szacunkowych do bazy wycen nieruchomości,

e) kontrola zagospodarowania nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi zmiany stawki procentowej,

f) reprezentowanie Skarbu Państwa w rozprawach administracyjnych przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie w sprawach dotyczących aktualizacji wysokości opłat rocznych i zmiany stawki procentowej,

g) współpraca z Zespołem Radców Prawnych i Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach sądowych dotyczących aktualizacji wysokości opłat rocznych, zmiany stawki procentowej, w tym opracowywanie stanowiska Wydziału Skarbu Miasta w tych sprawach,

h) prowadzenie monitoringu wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa pod kątem kwalifikacji do aktualizacji opłat rocznych,

i) wnioskowanie o odpisy ksiąg wieczystych, dokumentów z ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego w ramach prowadzonych postępowań,

j) opracowywanie sprawozdań z realizowanych zadań,

k) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) wprowadzanie danych do aplikacji Rejestracja Czasu Pracy,

m) udzielanie odpowiedzi na interpelacje Radnych Miasta Krakowa i zapytania poselskie,

n) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej,

o) udzielanie odpowiedzi na wpływającą korespondencję,

p) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego zastępców i kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 23 lipca 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 28 lipca 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru