PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
(NR REF. 4-WS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii,

c) co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w służbach finansowych lub na stanowisku związanym z przygotowywaniem projektów umów bądź rozliczaniem wykonania przedmiotu umowy pod względem finansowym.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym znajomość oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,

c) znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,

d) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

e) wiedza w opracowywaniu projektów umów,

f) wiedza z zakresu sprawdzania faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.,

g) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowywanie projektów umów, zleceń, porozumień i aneksów, przygotowywanych

i zawieranych przez Wydział,

b) rozliczanie dotacji udzielanej w oparciu o zasady określone przez Radę Miasta Krakowa,

c) udział w przygotowaniu projektu budżetu zadaniowego w zakresie działalności Wydziału Kształtowania Środowiska,

d) udział w opracowywaniu okresowych i rocznych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu zadaniowego w zakresie działalności referatów Wydziału Kształtowania Środowiska,

e) współuczestniczenie w przygotowaniu analiz, opinii oraz innych materiałów dla potrzeb Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta i Pełnomocników,

f) udział w komisjach przetargowych i sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych,

g) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.400 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy ( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Kształtowania Środowiska,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy:

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 17.07.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 21.07.2017 roku o godz. 8 00

w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-08-07 14:31:44
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-08-07 14:26:37
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-08-07 14:25:58
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-08-07 10:20:23
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-07-19 12:25:14
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-07-19 12:22:43
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-07-19 12:05:11
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-07-19 10:56:46
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-07-07 12:35:45
JOLANTA PTASIŃSKA
 Publikacja