PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 8-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych, 

b) wykształcenie wyższe: ekonomiczne,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem ewidencji majątku w jednostkach administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o finansach publicznych,

b) znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

c) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

d) znajomość ustawy o rachunkowości,

e) znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji środków Trwałych (KśT),

f) znajomość ustawy Kodeks cywilny,

g) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

h) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

i) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

j) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

k) ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub kurs biegłego rewidenta,

l) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, Skarbu Państwa, długoterminowych aktywów finansowych oraz mienia zlikwidowanych jednostek,

b) aktualizowanie wartości środków trwałych pozostających w ewidencji analitycznej prowadzonej przez Wydział Skarbu Miasta z uwzględnieniem ich amortyzacji,

c) dokonywanie wyceny środków trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych w inwentaryzacji, porównywanie rzeczywistego stanu aktywów ze stanem księgowym, rozliczanie różnic oraz podejmowanie innych czynności związanych z inwentaryzacją mienia ujętego w ewidencji analitycznej prowadzonej przez Wydział Skarbu Miasta,

d) przygotowywanie wniosków o porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości,

e) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków,

f) ustalenie stanu prawnego, przygotowywanie wyjaśnień, stanowisk i opinii Zespołowi Radców Prawnych w prowadzonych postępowaniach,

g) przeprowadzanie wizji terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 9 lipca 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 14 lipca 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru