PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 7-IT-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie :

- wyższe : ekonomia, administracja, prawo.

• Co najmniej roczne doświadczenie w administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość przepisów w zakresie

a) ustawy o finansach publicznych,

b) ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

d) ustawy Kodeks Cywilny,

e) ustawy o samorządzie gminnym,

2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu Microsoft Office.

3. Ogólna znajomość specyfiki pracy jednostek samorządu terytorialnego.

4. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie oraz prowadzenie umów i zleceń w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Informatyki UMK.

2. Opracowywanie, przygotowywanie oraz gromadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi udzielanymi przez Wydział Informatyki.

3. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

4. Prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych Wydziału Informatyki.

5. Rozliczanie finansowe zobowiązań z tytułu zawartych umów i zleceń.

6. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją prowadzonych zadań oraz wynikających z tego tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2700,- do 3200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Informatyki.

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 23 lipca 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 27 lipca 2017 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru