PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
(NR REF. 4-SO-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo, administracja, nauki społeczne,

c) co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przyjmowaniem wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

b) znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

c) znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna,

d) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

e) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

f) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wyklucza wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a) udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń rodzinnych,

b) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych wraz

z wymaganymi dokumentami,

c) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych,

d) przygotowywanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków,

e) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń,

f) przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu,

g) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,

h) użytkowanie podsystemu informatycznego SWR i OFA oraz poczty elektronicznej,

i) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.700- 3.400 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy ( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Spraw Społecznych,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy:

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 19.06.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 23.06.2017 roku o godz. 8 00

w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-06-29 12:52:30
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-29 12:46:00
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-29 09:41:06
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-29 09:38:52
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-20 15:03:53
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-20 15:03:35
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-20 15:02:07
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-20 10:51:07
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-20 10:43:40
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-06-09 12:38:06
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja