PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 4-EK-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne, finanse lub administracja.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, postępowaniu egzekucyjnym

w tym w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

z późn. zm.),

- ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.168 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

2. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

3. Znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

4. Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.

poz. 446 z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.).

5. Umiejętność prowadzenia analiz dokumentów finansowych i wysuwania poprawnych wniosków z przeprowadzonej analizy.

6. Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office.

7. Umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej.

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Weryfikowanie informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków złożonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków prowadzącą publiczną i niepubliczną szkołę i placówkę oświatową.

2. Prowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie prawidłowości pobrania

i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

3. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego.

4. Przygotowywanie korespondencji do placówek dotowanych.

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału

2.500,- - 3.000,- złotych brutto miesięcznie - w zależności od posiadanego stażu pracy.

• Miejsce: Wydział Edukacji

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 30 maja 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 2 czerwca 2017 roku o godz. 8:00 Sala nr 511 Vp. Budynek UMK przy u. Stachowicza 18 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboruInformacje dodatkowe