PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 1et. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 2-IT-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie :

- wyższe :Informatyka, Fizyka, Matematyka

lub

- wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub siecią informatyczną potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego (w tym głównie serwery, półki dyskowe i macierze dyskowe).

• Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Windows Serwer 2008R2/2012R2/2016,

• Umiejętność zarządzania usługami w systemach Windows Serwer: domena Active Directory, usługi terminalowe (RDP) oraz usługi sieciowe i webowe.

• Umiejętność zarządzania certyfikatami w środowisku Windows.

• Umiejętność zarządzania serwerami w środowisku wirtualizacyjnym (najlepiej Vmware).

• Posiadanie certyfikatów z zakresu pkt 1-5.

• Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

• Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

• Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

• Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów serwerowych, bazodanowych lub sieciowych.

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa, a także pełnienie roli Administratora Technicznego dla wskazanych serwerów oraz usług, w tym:

a) zarządzanie serwerami Windows Serwer 2008R2/2012R2/2016,

b) zarządzanie usługami w systemach Windows Serwer: domena Active Directory, usługi terminalowe (RDP) oraz usługi sieciowe i webowe,

c) zarządzanie serwerami w środowisku wirtualizacyjnym Vmware,

d) zarządzanie certyfikatami w środowisku Windows.

2. Dla usług i urządzeń wskazanych w ramach zakresu czynności:

a) zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

b) zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji i charakterystyk usług,

c) planowanie rozbudowy i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie tej rozbudowy,

d) zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii,

e) realizacja zadań Administratora Technicznego II Linii Wsparcia w ramach obowiązków objętych w zakresie czynności, poprzez:

 - rozwiązywania zgłoszeń przekazanych przez I Linię Wsparcia,

-  definiowania problemów przy powtarzających się incydentach,

-  przygotowywania i wysyłania zgłoszeń wykraczających poza możliwości rozwiązania do dostawców zewnętrznych – zgłoszenie serwisowe.

3. Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji i realizacja procedur zamówień publicznych, udział w postępowaniach przetargowych.

4. Monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału

3.000,- - 3.500,- złotych brutto miesięcznie - w zależności od posiadanego stażu pracy.

• Miejsce: Wydział Informatyki

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 10 maja 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 15 maja 2017 roku o godz. 8:00 Sala nr 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

.

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboruInformacje dodatkowe