PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PARKÓW KULTUROWYCH I ESTETYKI MIASTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (2 etaty)
(NR REF. 1-KD-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu nauk historycznych, społecznych, prawa, administracji,

c) min. półroczne doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym,

b) ogólna znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) ogólna wiedza o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

d) ogólna znajomość przepisów ustawy o cmentarzach oraz zagadnień związanych z zachowaniem miejsc pamięci narodowej Polaków w kontekście osób zasłużonych dla świata kultury w Krakowie,

e) ogólna znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr CIV/1393/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (procedura KD-11),

f) ogólna wiedza w zakresie problematyki związanej z ochroną zabytków w Krakowie oraz uchwały nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasta,

g) ogólna wiedza dotycząca historii Krakowa,

h) znajomość zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w szczególności Referatu ds. Dziedzictwa Kulturowego, Parków Kulturowych i Estetyki Miasta,

i) dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, specjalizacje, osiągnięcia mogące mieć wpływ na współpracę ze środowiskiem twórczym),

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zatrudnione osoby będą realizowały zadania w zakresie:

- wykonywania działań wynikających z postanowień uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku

  kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasta oraz zadań związanych z utworzeniem innych parków

  kulturowych na obszarze Krakowa w tym m.in.:przeprowadzania wizji i kontroli w terenie w zakresie

  przestrzegania procedur obowiązujących na obszarach parków kulturowych, inwentaryzacji elementów

  wyposażenia przestrzeni publicznej objętej ochroną w formie parku kulturowego,

- współpracy w realizacji uchwał o utworzeniu parków kulturowych Parku Kulturowego z Biurem Miejskiego

  Konserwatora Zabytków, Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, komórkami organizacyjnymi

  Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w tym m.in.: Zarządem Infrastruktury

  Komunalnej i Transportu, Zarządem Budynków Komunalnych, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru

  Budowlanego, Strażą Miejską,Miejską Komendą Policji,

- wykonywania działań wynikających z postanowień uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad

  udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

  wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej

  wyłącznej własności,

- działań podejmowanych we współpracy z innymi wydziałami UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi

  i innymi podmiotami , obejmujących opracowanie Systemu Informacji Miejskiej (SIM) – kompleksowego

  i spójnego oznakowania w przestrzeni miejskiej obejmującego ruch kołowy i pieszy, oznakowanie szlaków

  turystycznych oraz miejsc użyteczności publicznej,

- współpracy z Fundacją Panteon Narodowy oraz parafią pw. Wszystkich Świętych w Krakowie obejmujących

  funkcjonowanie Panteonu Narodowego będącego miejscem narodowej pamięci,

- promocji wizerunku Miasta Krakowa, jako miasta historycznego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa

  UNESCO i jego roli w dziejach Polski,

- współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz współudział

  w organizowaniu obchodów Dnia Solidarności z Miastami Światowego Dziedzictwa OWHC,

- współpracy w prowadzeniu spraw związanych z lokalizowaniem na obszarze należącym do Gminy Miejskiej

  Kraków pomników, sytuowania i umieszczania tablic pamiątkowych oraz elementów małej architektury,

  związanych z dziedzictwem kulturowym, w obszarze uregulowanym procedurą w UMK,

b) współpraca z innymi wydziałami UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

c) opracowywanie i przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w portalu www.ngo.krakow.pl informacji z zakresu powierzonych zadań oraz współpracy przy realizacji opracowań z zakresu kultury na inne strony internetowe miasta,

d) stała rejestracja i aktualizacja wykonywanych zadań w aplikacjach i systemach informatycznych Urzędu,

e) przygotowywanie materiałów analitycznych, sprawozdawczych i planistycznych w zakresie prowadzonych spraw,

f) udział w pracach zespołów wskazanych przez Dyrektora Wydziału,

g) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania referatu i Wydziału Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.700-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy)

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do dnia 8.05.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone

po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12.05.2017 roku

o godz. 8.00 w Sali Dietla, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾

w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-20 08:03:53
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-06-16 08:57:13
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-06-16 08:55:31
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-05-09 09:19:14
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-05-09 09:18:57
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-04-21 14:34:20
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-04-21 13:33:36
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-04-21 13:30:42
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-04-21 13:30:37
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-04-21 13:29:30
GRAŻYNA ROROT
 Publikacja