PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. SPÓŁEK I FUNDACJI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 4-GS-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo, ekonomia, zarządzanie,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych, działach controlingu lub nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw, kancelariach audytorskich, bankach.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o gospodarce komunalnej,

b) znajomość kodeksu spółek handlowych,

c) znajomość ustawy o rachunkowości.

d) znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z ustawą wprowadzającą,

e) znajomość ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

f) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

g) znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

h) znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań,

i) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

j) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

k) ustawa o dostępie do informacji publicznej,

l) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

m) znajomość podstawowego zakresu działania spółek Gminy Miejskiej Kraków,

n) znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Wydziału Skarbu Miasta,

o) zdany egzamin na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa,

p) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia nowych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

b) prowadzenie procedur zmierzających do przekształceń spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

c) prowadzenie procedur zmierzających do likwidacji spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

d) prowadzenie procedur zbywania akcji i udziałów spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

f) gromadzenie dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

g) prowadzenie monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

h) prowadzenie wykazu kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków i procedur wyboru członków rad nadzorczych spółek i organów fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

i) prowadzenie monitoringu działania rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

j) prowadzenie formalno-organizacyjnej obsługi zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

k) przygotowywanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

l) prowadzenie procedur zmierzających do wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym nieruchomości, do spółek prawa handlowego oraz wkładów niepieniężnych na majątek tworzonych fundacji,

m) przygotowanie merytoryczne i formalne przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków na walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,

n) zarządzanie zbiorem danych osobowych,

o) sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków,

p) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakresie spraw Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800 do 3.800 zł brutto miesięcznie - w zależności od stażu pracy,

c) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 5 kwietnia 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 12 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru