PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
(NR REF. 2-WP-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub z zakresu prawa i administracji.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

b) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

c) znajomość ustawy o finansach publicznych,

d) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e) znajomość ustawy prawo budowlane,

f) znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

g) znajomość etapów procesu inwestycyjnego,

h) znajomość procesu tworzenia budżetu i WPF Gminy,

i) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel,

j) znajomość zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji w szczególności Referatów Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych,

k) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z zakresem działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych:

a) przyjmowanie, rejestracja, analiza i weryfikowanie Wniosków Inwestycyjnych dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic proponowanych przez Jednostki Realizujące do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do projektu budżetu Miasta Krakowa w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

b) opracowywanie zestawień wnioskowanych inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic wraz z wydatkami do projektu WPF i projektu budżetu Miasta Krakowa na podstawie złożonych Wniosków Inwestycyjnych oraz List rankingowych w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

c) opracowywanie wykazów przedsięwzięć inwestycyjnych programowych i dzielnicowych wraz z wydatkami oraz opracowanie danych w zakresie prognozowanych wielkości budżetowych będących podstawą do opracowania projektu uchwały i autopoprawki ws. WPF,

d) opracowywanie: tabel do WPF Miasta Krakowa pn. Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) – Inwestycje Programowe, Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) – Inwestycje Dzielnic oraz całkowitych zakresów rzeczowych i kamieni milowych dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic do załącznika do projektu budżetu i autopoprawki ws. WPF w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

e) opracowywanie zestawień planowanych środków finansowych dla poszczególnych inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic na rok budżetowy - będących podstawą do opracowania załączników do projektu budżetu Miasta pn. „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi - Wydatki na inwestycje programowe” i „Wydatki na zadania inwestycyjne Dzielnic”.

f) opracowywanie zakresów rzeczowo-finansowych dla poszczególnych inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic do projektu budżetu Miasta i do autopoprawki w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

g) monitorowanie realizacji inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic objętych WPF i budżetem Miasta Krakowa w zakresie rzeczowym i finansowym – zgodnie z „Instrukcją planowania i monitorowania Zadań inwestycyjnych oraz obsługi zmian w planie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta i WPF”, dla zadań wskazanych przez Kierownika Referatu w oparciu o:

- roczne harmonogramy inwestycji opracowywane przez Jednostki Realizujące,

- informacje z realizacji inwestycji przesłanych przez Jednostki Realizujące,

- wizytacje na wybranych budowach.

h) prowadzenie banku informacji w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

i) sporządzanie informacji na temat realizacji inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, zgodnie z obowiązującą „Instrukcją planowania i monitorowania Zadań inwestycyjnych oraz obsługi zmian w planie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta i WPF”, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

j) przygotowywanie materiałów na narady inwestycyjne z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,

k) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

l) analizowanie, weryfikowanie i opiniowanie wniosków Jednostek Realizujących dotyczących zmian w wydatkach inwestycyjnych i zakresach rzeczowych w roku budżetowym i w WPF, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

m) opracowywanie materiałów i załączników do projektów uchwał ws. zmian uchwały w sprawie WPF dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,

n) analizowanie i weryfikacja materiałów sprawozdawczych przedkładanych przez Jednostki Realizujące inwestycje programowe i zadania inwestycyjne Dzielnic, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

o) opracowywanie materiałów do półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w budżecie Miasta Krakowa, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

p) opracowywanie informacji o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych programowych

i dzielnicowych ujętych w WPF za I półrocze do Informacji o kształtowaniu się WPF, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu,

q) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji i Kierownika Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.500 do 3.000 zł brutto miesięcznie - w zależności od stażu pracy,

c) miejsce: Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji,

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 26 marca 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 31 marca 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru