Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 362.25 kB )
2 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 363.57 kB )
3 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 939.09 kB )
4 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 864.90 kB )
5 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 872.98 kB )
6 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 886.21 kB )
7 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 880.63 kB )
8 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 885.88 kB )
9 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1224.85 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

 

Uwaga! Zmiana terminu składania rocznych oświadczeń majątkowych – 31 maja 2020 r.

 

Zgodnie z art. 31zza ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

 

Zmiana ta dotyczy wszystkich osób, które są zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego za ubiegły rok, tj. oświadczenia rocznego, składanego łącznie z zeznaniem podatkowym PIT. Powyższa zmiana dopuszcza więc złożenie oświadczenia majątkowego także po 30 kwietnia, nie później jednak niż do końca maja br. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dzień 31 maja przypada na niedzielę, należy zatem uznać, że dopuszczalne będzie złożenie oświadczenia w dniu 1 czerwca 2020 roku, gdyż zgodnie z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2019.

 

 

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe

Ograniczenia wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-18 11:13:40
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-18 11:10:54
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-10 10:07:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-10 09:45:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-10 09:44:59
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 09:25:02
KONRAD SZUBA
 Edycja
2019-04-18 15:05:20
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-10 11:51:59
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-10 11:51:44
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-10 11:45:08
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja