Dokument archiwalny

 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW


Ikona wyborów UDZIAŁ W GŁOSOWANIU


Ikona dotycząca informacji dla osób niepełnosprawnych INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ikona dotycząca głosowania korespondencyjnego GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE


Ikona dotycząca głosowania przez pełnomocnika GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 


 

Ikona wyborów UDZIAŁ W GŁOSOWANIU W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zostały zarządzone na dzień 13 października 2019 r. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Krakowa w godzinach od 7:00 do 21:00. Obwieszczenia będą opublikowane do dnia 13 września 2019 r.

 

Kto ma prawo udziału w głosowaniu w Krakowie?

 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP ma obywatel polski, który:

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Każdy wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

 

Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

 

Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach.

 

Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone i obejmuje osoby objęte rejestrem wyborców i dopisane do spisu wyborców na własny wniosek. Dopisanie do spisu wyborców uprawnia wyborcę do głosowania tylko w tych wyborach, do których spis został sporządzony (do jednego głosowania).

 

Na spisach wyborców będzie umieszczony:

- wyborca zameldowany na pobyt stały w Krakowie, który nie został wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców w innej gminie,

- wyborca wpisany do stałego rejestru wyborców w Krakowie na swój wniosek (zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania),

 

Wyborca czasowo przebywający w Krakowie w dniu wyborów może wziąć udział w głosowaniu w Krakowie jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Krakowa najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Procedura dopisywania do spisu wyborców - zobacz tutaj

Ikona załącznika
  Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

Wnioski o dopisanie do spisu należy składać:

 

- dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10, stanowiska nr 60-61

- dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a, I piętro, stanowiska nr 7-8

- dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2, parter, stanowisko nr 17

 

w godzinach od 7.40 do 15.30.

 

Ikona formularza 
 Dopisz się do spisu wyborców przez Internet

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w Krakowie, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

 

- dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10, stanowiska nr 60-61

- dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a, I piętro, stanowiska nr7-8

- dla mieszkańców dzielnic XIV—XVII: os. Zgody 2, parter, stanowisko nr 17

 

w godzinach od 7.40 do 15.30

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

 

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

ikona załącznika Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

 

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także w domach studenckich

 

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

 

Udostępnienie spisu wyborców

 

W okresie między 23 września 2019 r. a 4 października 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Krakowa czy został ujęty w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Udostępnienie spisu wyborców wymaga osobistego stawienia się wyborcy w Urzędzie.

 

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej