Dokument archiwalny

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023


Informacje dla kandydatów

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015 - w związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów, Rada Miasta Krakowa najpóźniej w październiku bieżącego roku powinna dokonać wyboru ławników na lata 2020-2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na kadencję 2020 – 2023:

1. Do Sądu Okręgowego – 153 ławników (w tym: Wydział III Karny – 37, Wydział VI Karny – 37, Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 6, XI Wydział Cywilny Rodzinny – 73).

2. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia – 9 ławników.

3. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza – 25 ławników.

4. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty – 63 ławników (w tym: Wydział Rodzinny i Nieletnich – 11, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 52).

5. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – 7 ławników.

 

Łącznie – 247 ławników.

 

 

Kandydaci

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

 

Zgłoszenie

 

W terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. - kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie ostanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia). Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po dniu 30 czerwca 2019 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Do pobrania:

1. Wymogi

2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

3. Wzory oświadczeń

4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata