Historia sporządzenia planu TYNIEC - OSIEDLE Logo

Powierzchnia planu - 393,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 19 grudnia 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXIII/898/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - OSIEDLE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 238 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 20 października 2006 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru położonego w wyznaczonych granicach. Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. W obszarze planu znajduje się zespół klasztorny Opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz atrakcyjny krajobrazowo obszar doliny Wisły. Granice planu obejmują także istniejące rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną terenów obrzeżnych i ich powiązania z układem komunikacyjnym miasta, systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 7 września 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 16 października 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2308/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 8 maja 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 19 maja do 18 czerwca 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 26 czerwca 2009 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 2 lipca 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1644/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lipca 2009 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2296/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 18 listopada 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 17 lutego 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - głosowanie nad uchwaleniem planu zostało odroczone.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 grudnia 2011 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 stycznia do 31 stycznia 2012 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 16 stycznia 2012 r.
 15. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - do 14 lutego 2012 r.
 16. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2012 r.
 17. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 10 sierpnia 2012 r.
 18. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 sierpnia do 18 września 2012 r.
 19. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 6 września 2012 r.
 20. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 2 października 2012 r.
 21. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3021/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2012 r.
 22. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 3433/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2012 r.
 23. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 5 grudnia 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 24. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 19 grudnia 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXIII/898/12 w sprawie uchwalenia planu.
 25. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 238.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(5) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 3433/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2012 r.

DRUK NR 1050:
- w dniu 5 grudnia 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 19 grudnia 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXIII/898/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstTabela część I dokument pdf-tekstTabela 2/23 dokument pdf-tekstTabela 3/23 dokument pdf-tekstTabela 4/23
dokument pdf-tekstTabela 5/23 dokument pdf-tekstTabela 6/23 dokument pdf-tekstTabela 7/23 dokument pdf-tekstTabela 8/23
dokument pdf-tekstTabela 9/23 dokument pdf-tekstTabela 10/23 dokument pdf-tekstTabela 11/23 dokument pdf-tekstTabela 12/23
dokument pdf-tekstTabela 13/23 dokument pdf-tekstTabela 14/23 dokument pdf-tekstTabela 15/23 dokument pdf-tekstTabela 16/23
dokument pdf-tekstTabela 17/23 dokument pdf-tekstTabela 18/23 dokument pdf-tekstTabela 19/23 dokument pdf-tekstTabela 20/23
dokument pdf-tekstTabela 21/23 dokument pdf-tekstTabela 22/23 dokument pdf-tekstTabela 23/23  
dokument pdf-tekstTabela część II dokument pdf-tekstTabela część III    


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXII - 5 grudnia 2012 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXIII - 19 grudnia 2012 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(4) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 18 września 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 19 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 14 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(3) przeprowadzonej w dniu 6 września 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2296/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.

DRUK NR 1356:
- w dniu 18 listopada 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 17 lutego 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 26 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 20 MB)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstTabela 1/23 dokument pdf-tekstTabela 2/23 dokument pdf-tekstTabela 3/23 dokument pdf-tekstTabela 4/23
dokument pdf-tekstTabela 5/23 dokument pdf-tekstTabela 6/23 dokument pdf-tekstTabela 7/23 dokument pdf-tekstTabela 8/23
dokument pdf-tekstTabela 9/23 dokument pdf-tekstTabela 10/23 dokument pdf-tekstTabela 11/23 dokument pdf-tekstTabela 12/23
dokument pdf-tekstTabela 13/23 dokument pdf-tekstTabela 14/23 dokument pdf-tekstTabela 15/23 dokument pdf-tekstTabela 16/23
dokument pdf-tekstTabela 17/23 dokument pdf-tekstTabela 18/23 dokument pdf-tekstTabela 19/23 dokument pdf-tekstTabela 20/23
dokument pdf-tekstTabela 21/23 dokument pdf-tekstTabela 22/23 dokument pdf-tekstTabela 23/23  


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXIV - 18 listopada 2009 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCII - 17 lutego 2010 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 19 maja do 18 czerwca 2009 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 7,5 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 6,5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 26 maja 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(3) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 18 września 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (z dnia 19 maja 2009 r.)

dokument pdf-tekstAneks do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 19 maja 2009 r.)

dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko - Prognoza ruchu kołowego (z dnia 19 maja 2009 r.)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 19 maja 2009 r. - ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstAneks II do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 2 stycznia 2012 r.)

dokument pdf-tekstAneks III do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 2 stycznia 2012 r.)

dokument pdf-tekstAneks IV do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 2 stycznia 2012 r.)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 2 stycznia 2012 r. - ok. 9 MB)

dokument pdf-tekstAneks V do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekRysunek 1 do Aneksu V (ok. 0,5 MB)

dokument pdf-tekstAneks VI do Prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-tekstZałącznik 1 do Aneksu VI do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-tekstZałącznik 2 do Aneksu VI do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 17 MB)
(2) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (z dnia 19 maja 2009 r.)

dokument pdf-tekstAneks do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 19 maja 2009 r.)

dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko - Prognoza ruchu kołowego (z dnia 19 maja 2009 r.)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (z dnia 19 maja 2009 r. - ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstAneks II do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-tekstAneks III do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-tekstAneks IV do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 19 maja do 18 czerwca 2009 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-tekstAneks do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko - Prognoza ruchu kołowego

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 8 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 sierpnia 2012 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.


Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr XI/150/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu w czasie jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 21 sierpnia do 18 września 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- środy: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie ponownie wykładanym udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w zmienionym projekcie planu, zostanie przeprowadzona w dniu 6 września 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia z dnia 23 grudnia 2011 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XI/150/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 2 do 31 stycznia 2012 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: do 14:00 do 16:00,
- wtorki, środy, czwartki piątki: od 8:00 do 10:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie ponownie wykładanym udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian zostanie przeprowadzona w dniu 16 stycznia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 8 maja 2009 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XI/150/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec-Osiedle" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 19 maja do 18 czerwca 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: od 14:30 do 16:30,
- wtorki, środy, czwartki piątki: od 8:00 do 10:00.

Obszar objęty o powierzchni ok. 394 ha, położony jest w południowo - zachodniej części Krakowa na prawym brzegu Wisły granicząc od wschodu z kompleksami leśnymi Wzgórz Tynieckich i autostradą A-4 od zachodu i północy z rzeką Wisłą (granicą administracyjną miasta) od południa z granicą lasu do ul. Stępice i dalej podnóżem góry Grodzisko do rzeki Wisły.
Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 26 maja 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec-Osiedle",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 września 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XI/150/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle".

Obszar planu obejmuje tereny w południowo-zachodniej części Krakowa, w rejonie ulic: Benedyktyńskiej, Bogucianka, Obrony Tyńca i Bolesława Śmiałego - ograniczone od zachodu i północy rzeką Wisłą oraz granicą miasta z Gminą Liszki.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 16 października 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXIII/898/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |   Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XI/150/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 3433/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 3021/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" oraz w sprawie rozpoznania części jednego pisma złożonego w terminie składania uwag:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2):


  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 3 (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 2996/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" (Druk nr 1356):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do autopoprawki (ok. 2 MB)


 5. Zarządzenie Nr 2296/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 6. Zarządzenie Nr 1644/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 2308/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 169/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 201/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2010 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 118/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip