Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Płaszowska - Krzywda – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 lipca 2011 r.

o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 22 lipca 2011 r. o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawki wniesionej do projektu planu.

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawki wniesionej do projektu planu.


Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z art.19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/99/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska-Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawki wniesionej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" (druk nr 89).

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 1 do 30 sierpnia 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00

- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00
.

Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 23 sierpnia 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi - w zakresie wykładanym - należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl .


Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

 1. Zmianę tekstu planu w § 8 ust. 8 polegającą na wykreśleniu słów:
  "o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" i dopisaniu słów: "powyżej 2000 m² powierzchni sprzedaży";

 2. Zmianę tekstu planu w § 10 ust. 2 polegająca na dodaniu punktu 7 o treści:
  "7) w przypadku realizacji stacji paliw płynnych obowiązuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uwzględnienie uwarunkowań hydrogeologicznych w zakresie wskazanym w przepisach odrębnych";


 3. Zmianę tekstu planu w § 11 polegającą na dopisaniu po ust. 5:
  "6. Dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych a obowiązującą linią zabudowy, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu.
  7. Zakazuje się rozbudowy za wyjątkiem nadbudowy istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych a obowiązującą linią zabudowy, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu.
  8. Dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych a maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu.
  9. Zakazuje się rozbudowy za wyjątkiem nadbudowy istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych a maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu"

  i nadanie dotychczasowym ust. 6 do 16 nowej numeracji od 10 do 20;

 4. Zmianę tekstu planu w § 13 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "2 kondygnacji nadziemnych i";

 5. Zmianę tekstu planu w § 13 ust. 4 pkt 2 polegającą na wykreśleniu słów: "2,5 kondygnacji nadziemnych i";

 6. Zmianę tekstu planu w § 14 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "2 kondygnacji nadziemnych i";

 7. Zmianę tekstu planu w § 15 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "2 kondygnacji nadziemnych i";

 8. Zmianę tekstu planu w § 16 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "2 kondygnacji nadziemnych i";

 9. Zmianę tekstu planu w § 16 ust. 4 pkt 2 polegającą na wykreśleniu słów: "2,5 kondygnacji nadziemnych i";

 10. Zmianę tekstu planu w § 18 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "i 2 kondygnacji nadziemnych";

 11. Zmianę tekstu planu w § 19 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "2,5 kondygnacji nadziemnych i";

 12. Zmianę tekstu planu w § 21 ust. 3 polegającą na wykreśleniu pkt 7, w wyniku czego dotychczasowe pkt 8 i 9 otrzymują numerację 7 i 8;

 13. Zmianę tekstu planu w § 21 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "3 kondygnacji nadziemnych i" oraz słów: „2 kondygnacji nadziemnych i";

 14. Zmianę tekstu planu w § 29 ust. 2 polegającą na wykreśleniu pkt 6 i 7;

 15. Zmianę tekstu planu w § 29 ust. 4 polegającą na wykreśleniu słów: "niższa niż 10 m i";

 16. Zmianę tekstu planu w § 30 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "2 kondygnacji nadziemnych i";

 17. Zmianę tekstu planu w § 37 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "i 2 kondygnacji nadziemnych";

 18. Zmianę tekstu planu w § 39 ust. 6 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "i 1 kondygnacji nadziemnej";

 19. Zmianę tekstu planu w § 45 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: "1 kondygnacji nadziemnej i";

 20. Zmianę załączników graficznych (zał. nr 1 i 2 do uchwały) w zakresie wyznaczonych terenów U9 i U11.UNIEWAŻNIONE OGŁOSZENIE (ogłoszeniem powyżej):


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 lipca 2011 r.
o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawki wniesionej do projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z art.19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/99/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska-Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawki wniesionej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" (druk nr 89).

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 1 do 30 sierpnia 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00

- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00
.

Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 23 sierpnia 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi - w zakresie wykładanym - należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

1) Zmianę tekstu planu w § 8 ust. 8 polegającą na wykreśleniu słów:
„o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" i dopisaniu słów: „powyżej 2000 m² powierzchni sprzedaży";

2) Zmianę tekstu planu w § 11 polegającą na dopisaniu po ust. 5:
„6. Dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obowiązującą linią zabudowy, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu.
7. Zakazuje się rozbudowy za wyjątkiem nadbudowy istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obowiązującą linią zabudowy, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu.
8. Dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu.
9. Zakazuje się rozbudowy za wyjątkiem nadbudowy istniejącej zabudowy, w pasie między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu."
i nadanie dotychczasowym ust. 6 do 16 nowej numeracji od 10 do 20;

3) Zmianę tekstu planu w § 13 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów:„2 kondygnacji nadziemnych i";

4) Zmianę tekstu planu w § 13 ust. 4 pkt 2 polegającą na wykreśleniu słów: „2,5 kondygnacji nadziemnych i";

5) Zmianę tekstu planu w § 14 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „2 kondygnacji nadziemnych i";

6) Zmianę tekstu planu w § 15 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „2 kondygnacji nadziemnych i";

7) Zmianę tekstu planu w § 16 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „2 kondygnacji nadziemnych i";

8) Zmianę tekstu planu w § 16 ust. 4 pkt 2 polegającą na wykreśleniu słów: „2,5 kondygnacji nadziemnych i";

9) Zmianę tekstu planu w § 18 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „i 2 kondygnacji nadziemnych";

10) Zmianę tekstu planu w § 19 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „2,5 kondygnacji nadziemnych i";

11) Zmianę tekstu planu w § 21 ust. 3 polegającą na wykreśleniu pkt 7, w wyniku czego dotychczasowe pkt 8 i 9 otrzymują numerację 7 i 8;

12) Zmianę tekstu planu w § 21 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „3 kondygnacji nadziemnych i" oraz słów: „2 kondygnacji nadziemnych i";

13) Zmianę tekstu planu w § 29 ust. 2 polegającą na wykreśleniu pkt 6 i 7;

14) Zmianę tekstu planu w § 29 ust. 4 polegającą na wykreśleniu słów: „niższa niż 10 m i";

15) Zmianę tekstu planu w § 30 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „2 kondygnacji nadziemnych i";

16) Zmianę tekstu planu w § 37 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „i 2 kondygnacji nadziemnych";

17) Zmianę tekstu planu w § 39 ust. 6 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „i 1 kondygnacji nadziemnej";

18) Zmianę tekstu planu w § 45 ust. 4 pkt 1 polegającą na wykreśleniu słów: „1 kondygnacji nadziemnej i";

19) Zmianę załączników graficznych (zał. nr 1 i 2 do uchwały) w zakresie wyznaczonych terenów U9 i U11.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2010 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/99/07 z dnia 28 lutego 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda",

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 22 czerwca do 20 lipca 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 1430 - 1630

wtorki, środy, czwartki i piątki: 830- 1030


Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone na zachód od ulicy Saskiej i jest ograniczony od północy ulicą Powstańców Wielkopolskich, a od południowego zachodu terenami kolejowymi. Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2010 r.w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 stycznia 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/99/07 z dnia 28 lutego 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 1430 - 1630

wtorki, środy, czwartki i piątki: 800- 1000


Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone na zachód od ulicy Saskiej i jest ograniczony od północy ulicą Powstańców Wielkopolskich, a od południowego zachodu terenami kolejowymi. Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2010 r.w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 4 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 czerwca 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/99/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone na zachód od ulicy Saskiej i jest ograniczony od północy ulicą Powstańców Wielkopolskich, a od południowego zachodu terenami kolejowymi.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa dokument jpg-rysunekzałącznik graficzny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 24 lipca 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2007-03-09
Data publikacji:
2007-03-09
Data aktualizacji:
2015-02-11