Historia sporządzenia planu DOLINA PRĄDNIKA Logo

Powierzchnia planu - 165,5 ha
Jednostki ewidencyjne: Krowodrza
Dzielnica IV Biały Prądnik

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 3 lutego 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCI/1218/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA PRĄDNIKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 63, poz. 399 z dnia 8 marca 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 8 kwietnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Miniatura
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiPlan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 6 października 2006 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 8 listopada 2006 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2628/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2006 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 18 kwietnia 2008 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 29 kwietnia do 3 czerwca 2008 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 12 maja 2008 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 17 czerwca 2008 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1359/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2008 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 4 września 2009 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 15 września do 13 października 2009 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 30 września 2009 r.
 12. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 27 października 2009 r.
 13. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2589/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2009 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2922/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2009 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 13 stycznia 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 lutego 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCI/1218/10 w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 63, poz. 399 z dnia 8 marca 2010 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2922/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2009 r.

DRUK NR 1456:
- w dniu 13 stycznia 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 3 lutego 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCI/1218/10 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 5


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XC - 13 stycznia 2010 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCI - 3 lutego 2010 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 15 września do 13 października 2009 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 30 września 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 29 kwietnia do 3 czerwca 2008 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekRysunek na podkładzie ortofotomapy (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 12 maja 2008 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 15 września do 13 października 2009 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 29 kwietnia do 3 czerwca 2008 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekRysunek na podkładzie ortofotomapy (ok. 1 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 4 września 2009 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CV/1071/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" oraz Uchwały Nr CXV/1201/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniającej ww. uchwałę,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" (edycja po wprowadzeniu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. planu.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 15 września 2009 r. do 13 października 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14:00 - 16:00,
wtorki, środy, czwartki i piątki: 12:00 - 14:00.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Projekt planu (edycja po wprowadzeniu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag) będzie udostępniona także na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl Również na tej stronie jest zamieszczony projekt planu w edycji wyłożonej do publicznego wglądu - kwiecień/czerwiec 2008 r. - w stosunku do którego zostały wprowadzone zmiany.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 30 września 2009 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Portretowa, o godz. 14:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 kwietnia 2008 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały  Rady Miasta Krakowa Nr CV/1071/06 z dnia 29 marca 2006 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu.

Obszar planu obejmuje tereny położone po obu stronach rzeki Prądnik - na odcinku pomiędzy ulicą Opolską a granicą Miasta Krakowa.
Wyłożenie odbędzie się  w dniach od 29 kwietnia do 3 czerwca 2008 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00,
- wtorki, środy, czwartki piątki: 9:30 - 11:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2008 r. w  Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres (ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków; decyduje data stempla pocztowego).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 12 maja 2008 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.
Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy - Prawo ochrony środowiska - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 17 czerwca 2008 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 października 2006 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CV/1071/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" oraz Uchwały Nr CXV/1201/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniającej ww. uchwałę.

Obszar planu obejmuje tereny położone po obu stronach rzeki Prądnik – na odcinku pomiędzy ulicą Opolską a granicą Miasta Krakowa.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 30-047 Kraków, w terminie do dnia 8 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CXV/1201/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr CV/1071/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


 3. Uchwała Nr CV/1071/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2922/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2589/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1359/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 2628/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 198/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 11 stycznia 2010 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 74/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 3 grudnia 2007 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryOdnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip