Wykaz rejestrów wydziału: OC

L.p.
1
Symbol rejestru
5556
Nazwa
Baza słuząca obronie cywilnej - Budowle ochronne
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "POUFNE" (Zarządzenie Nr Pf 379/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.12.2002 r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 231-949 Kraków telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217, z 2018 r. poz. 138, 398)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
5310.2
Nazwa
Imprezy Masowe
Sposób udostępniania

Na wniosek. 

 

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1160, z 2018 r. poz. 138, 310)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
5565
Nazwa
Nakładanie obowiazku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykorzystywanie.
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE" ( Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony" Dz.U.181 z 2004r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 231-949 Kraków telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2017 r. poz. 1430, 2217, z 2018 r. poz. 138, 398)

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
5510
Nazwa
Organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane:Sprawozdania roczne z działalności Komisji i harmonogramy pracy.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
5550
Nazwa
Plan Obrony Cywilnej Miasta Krakowa
Sposób udostępniania

na wniosek

forma udostępnienia- do wglądu

zakres dokumentacji podlegającej udostępnieniu- tylko ocena zagrożenia.

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217, z 2018 r. poz. 138, 398)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 13 października 1999 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i zakładów pracy).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
5560
Nazwa
Plan operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "POUFNE" (Zarządzenie Nr Pf 379/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.12.2002 r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217, z 2018 r. poz. 138, 398)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
5532
Nazwa
Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie - Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209, 1566)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
5560.1
Nazwa
Planowanie w zakresie spraw obronnych - Plan akcji kurierskiej (doręczania kart powołania w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny)
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE"

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217, z 2018 r. poz. 138, 398)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
5544
Nazwa
Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizaowanie zagrożenia.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

PIOTR SOLAK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 207, telefon: 12 616 8966

Referat Ochrony Przed Powodzią, os. Zgody 2, 31-949 Kraków 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK znajduje się informacja nt. Lokalnego planu ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa, sprawozdania z realizacji LPOSPIPP, tablice powodziowe, broszura przeznaczona dla osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią, materiały edukacyjne i dydaktyczne dotyczące tematyki powodziowej dla szkół opracowane przez IMGW, ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Krakowa, RAPORT PO POWODZI 2010 rok.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
5541
Nazwa
Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej - Analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620)
Uchwała nr CXVI/1209/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.09.2006 r. w sprawie programu profilaktyki przeciwpożarowej Gminy Miejskiej Kraków
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane następujące informacje: „Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”, sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków, wskazówki dla użytkowników 11 kg butli z gazem - mające szczególne zastosowanie w okresie zimowym, informacje o ,,konkursie wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej".

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
5566
Nazwa
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I RZECZY RUCHOMYCH NA CELE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ WYKONANIE TYCH ŚWIADCZEŃ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
MARIUSZ KACZMAREK
os. Zgody 2
31-949 Kraków
telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217, z 2018 r. poz. 138, 398)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
0008
Nazwa
Realizacja uchwał Rady Gminy i jej monitorowanie - Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn."Bezpieczny Kraków"
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane: Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny Kraków", sprawozdania z realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny Kraków".

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
5522
Nazwa
Współdziałanie z organizacjami zajmujacymi sie niesieniem pomocy i ratunku - Rejestr ochotniczych straży pożarnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620)

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK znajduje się wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
5520
Nazwa
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom przebywajacym czasowo na terenie gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
5310
Nazwa
Zgromadzenia i imprezy masowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Katarzyna Stelmachowska pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z 2018 r. poz. 138, 310)

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane: aktualny wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych, decyzje o zakazie zgromadzenia

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
5310.1
Nazwa
Zgromadzenia Publiczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane: aktualny wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych, decyzje o zakazie zgromadzenia.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę