Wykaz rejestrów wydziału: OC

L.p.
1
Symbol rejestru
5556
Nazwa
Baza słuząca obronie cywilnej - Budowle ochronne
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "POUFNE" (Zarządzenie Nr Pf 379/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.12.2002 r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 231-949 Kraków telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 827- tekst jednolity)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
5310.2
Nazwa
Imprezy Masowe
Sposób udostępniania

Na wniosek.

Dane osobowe podlegaja ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

 

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
5565
Nazwa
Nakładanie obowiazku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykorzystywanie.
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE" ( Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony" Dz.U.181 z 2004r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 231-949 Kraków telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 827- tekst jednolity)

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
5510
Nazwa
Organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Sposób udostępniania

na wniosek,

BIP (Sprawozdania roczne z działalności Komisji i harmonogramy pracy)

Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o samorządzie powiatowym
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
5550
Nazwa
Plan Obrony Cywilnej Miasta Krakowa
Sposób udostępniania

na wniosek

forma udostępnienia- do wglądu

zakres dokumentacji podlegającej udostępnieniu- tylko ocena zagrożenia.

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz 926 oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 13 października 1999 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i zakładów pracy).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
5560
Nazwa
Plan operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "POUFNE" (Zarządzenie Nr Pf 379/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.12.2002 r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
5532
Nazwa
Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie - Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Sposób udostępniania

Na wniosek

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
5560
Nazwa
Planowanie w zakresie spraw obronnych - Plan akcji kurierskiej (doręczania kart powołania w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny)
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE" ("Założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa małopolskiego z dnia 21 października 2002 r.")

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
5544
Nazwa
Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizaowanie zagrożenia.
Sposób udostępniania

na wniosek, BIP MK

Referat/oddział
pokaż pokaż

PIOTR SOLAK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 207, telefon: 12 616 8966

Referat Ochrony Przed Powodzią, os. Zgody 2, 31-949 Kraków 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa Prawo wodne
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
5541
Nazwa
Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej - Analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej
Sposób udostępniania

na wniosek

BIP MK

 

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Uchwała nr CXVI/1209/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.09.2006 r. w sprawie programu profilaktyki przeciwpożarowej Gminy Miejskiej Kraków
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
5566
Nazwa
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I RZECZY RUCHOMYCH NA CELE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ WYKONANIE TYCH ŚWIADCZEŃ
Sposób udostępniania

na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
MARIUSZ KACZMAREK
os. Zgody 2
31-949 Kraków
telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
0008
Nazwa
Realizacja uchwał Rady Gminy i jej monitorowanie - Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
Sposób udostępniania

BIP MK

 

na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała nr XL/299/99 rady Miasta Krakowa z dnia 22.12.1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
5522
Nazwa
Współdziałanie z organizacjami zajmujacymi sie niesieniem pomocy i ratunku - Rejestr ochotniczych straży pożarnych
Sposób udostępniania

na wniosek, BIP MK

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 191- tekst jednolity)

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
5520
Nazwa
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom przebywajacym czasowo na terenie gminy
Sposób udostępniania

Na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
5310.1
Nazwa
Zgromadzenia Publiczne
Sposób udostępniania

Na wniosek. BIP MK

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę