Wykaz rejestrów wydziału: KD

L.p.
1
Symbol rejestru
403
Nazwa
Mecenat nad działalnością kulturalną
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Mecenatu Kultury, Pl. Wszystkich Świętych 11,
pok. 34, Bogusława Presz, tel. 12 61 61 914
Fax: 61 61 923

 

Referat ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej, Pl. Wszystkich Świętych 11:
pok.14, Jadwiga Gutowska-Żyra, tel. 12 61 61 916
Fax: 12 61 61 923

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póżn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
525
Nazwa
Oferty z własnej inicjatywy organizacji na realizację zadań w zakresie tej działalności. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Mecenatu Kultury, Pl. Wszystkich Świętych 11,

pok. 34, Bogusława Presz, tel. 12 61 61 914

fax: 12 61 61 923

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
524
Nazwa
Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Mecenatu Kultury, Pl. Wszystkich Świętych 11,
pok. 34, Bogusława Presz, tel. 12 61 61 914
fax: 12 61 61 923

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
415
Nazwa
Parki kulturowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego, Parków Kulturowych i Estetyki Miasta

Tomasz Przybyło, Pl. Wszystkich Świętych 31-004 Kraków pokój nr 36, tel.: 12 616 1124 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Art. 16 i 17 ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z późn. zm.). Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
411
Nazwa
Programy opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego, Parków Kulturowych i Estetyki Miasta

EWA GLIŃSKA Pl. Wszystkich Świętych 11

31-004 Kraków tel.: 12 616 1929

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z późn. zm.). Uchwała Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3971).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
401
Nazwa
Programy rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Samodzielne Stanowisko Ds. Strategii, Badań i Analiz z Zakresu Kultury i Dziedzictwa , pl. Wszystkich Świętych 11, p. 14, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, tel. 12 61 61 917, fax: 12 61 61 923

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póżn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
402
Nazwa
Rejestracja instytucji kultury i monitorowania ich działań
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 14, Jadwiga Gutowska-Żyra, tel. 61 61 916

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę