Wykaz rejestrów wydziału: BS

L.p.
1
Symbol rejestru
032
Nazwa
Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania - prowadzenie Generalnego Rejestru Umów i Zleceń - Generalny Rejestr Umów i Zleceń
Sposób udostępniania

Wykazy umów są publikowane co kwartał na stronie BIP MK

Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Skarbnika, Referat Generalny Rejestr Umów i Zleceń, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, pokój 256
Tel. 12 616-1526, 12 616-1547, 12 616-1729, 12 616-1831, 12 616-1836
Osoby prowadzące Rejestr:
Anita Grotowska – Kierownik Referatu,
Barbara Graczyk - Kruczek, Mariola Stanek, Barbara Prochowska, Marta Matusz


Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie nr 1412/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

1. Dane podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w:
1. ustawie z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198 z póź. zm.) - ochrona tajemnicy przedsiębiorcy - art. 5 ust. 2
2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – ochrona prywatności osoby fizycznej – art. 5
3. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - jawność umów w sprawach zamówień publicznych – art. 139 ust. 3.

2. Generalny Rejestr Umów i Zleceń dzieli się na następujące działy:
I – umowy dotyczące wydatków bieżących,
II-umowy inwestycyjne,
IV-B zlecenia z wydatków bieżących,
IV-I – zlecenia inwestycyjne,
V - porozumienia,
VI – umowy inne
IX- umowy pożyczki
XI- akty notarialne,
XII – umowy najmu,
XIII - umowy zakupy internetowe,

XV - pozostałe zobowiązania wymienione w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zaangażowania   

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę