PROCEDURA SPORZĄDZANIA ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III KAMPUS UJ - WSCHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia zmiany planu - 133 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.Informacja o wykonawcy zmiany planuPrace nad sporządzeniem projektu zmiany planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1129/13 w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 4390 - (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania zmiany Projekt zmiany-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJA:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: Przyjęty przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXXIII/817/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "III Kampus UJ-Wschód" (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 432, poz. 3203 z dnia 3 sierpnia 2005 r.) stanowi podstawę prawną dla prowadzenia na tym terenie działań inwestycyjnych. Sześcioletnia praktyka wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustalenia tego planu oraz nowe oczekiwania właścicieli lub użytkowników terenów położonych w granicach planu wskazują na częściową dezaktualizację jego ustaleń, głównie w zakresie: katalogu przeznaczeń dopuszczalnych, towarzyszących funkcjom podstawowym, udziału procentowego przeznaczeń i funkcji dopuszczalnych w poszczególnych terenach, parametrów, wskaźników i zasad kształtowania zabudowy, wskaźników dotyczących polityki parkingowej. Aktualnie zapisy obowiązującego planu miejscowego nie zapewniają możliwości realizacji potrzeb inwestorów, co w sposób pośredni ogranicza ich aktywność inwestycyjną. Dostosowanie prawa lokalnego do aktualnych potrzeb może nastąpić jedynie w trybie zmiany planu miejscowego.
Przystąpienie do sporządzania zmiany planu jest uzasadnione potrzebą ustalenia nowych warunków prawno-przestrzennych dla kolejnych zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w tym obszarze, w szczególności w granicach obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której wyznaczono m.in. Tereny Parku Technologicznego.

WNIOSKI DO ZMIANY PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca od dnia 21 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU ZMIANY PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych