Świadczenia z Funduszu AlimentacyjnegoKOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie ww. świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

  

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,

 

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać przez Internet za pomocą portalu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 

 

 

 

Terminy wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w placówkach banku PKO BP w okresie od października 2017.
 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinny zgłaszać się w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych w celu złożenia stosownego wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się na stronie:

http://www.sprawyspoleczne.krakow.pl/swiadczenia_spoleczne/6683,artykul,fundusz_alimentacyjny.html oraz pod numerem telefonu 012 616 51 08.


 


Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od dnia 1 października 2008 roku.


Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1. Obywatelom polskim
2. Cudzoziemcom:
a) (uchylony),
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczeń z FA przysługuje:

Na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
- powyżej 18 lat do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Jednym z kryteriów warunkujących otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczna egzekucja alimentów. Oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


Kryterium dochodowe:

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. 
W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia z funduszu ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego o uzyskany dochód.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:

  • dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci),

Dochód z gospodarstwa rolnego:

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określa ponadto postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Działania podejmowane w celu zwiększenia skuteczności egzekucji, prowadzone są przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego w przypadku wypłaty świadczeń z funduszu - z urzędu, lub na wniosek wierzyciela tj. osoby na rzecz, której zostały zasądzone alimenty.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 - 15.30 tel. (012) 616-51-08.

Formularz wniosku z załącznikami jest dostępny przy procedurze SO-22 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego