Wydział Architektury i Urbanistyki UMK informuje: 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Praktyczny poradnik Inwestora 

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 7 sierpnia 2018 r., poz. 1496. Poniżej link do strony internetowej Dziennika Ustaw z tekstem ustawy, w której określono procedurę ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę dla inwestycji jw. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1496/1

Wydział Architektury i Urbanistyki uprzejmie informuje, iż nie wprowadził w dotychczasowych wypracowanych metodach działania żadnych zmian w zakresie wymogów, co do przyłączy oraz wymogu ostatecznej decyzji zrid na układ komunikacyjny obsługujący inwestycję, jako braków formalnych wniosku. W przypadku wprowadzenia takich zmian szczegółowa informacja zostanie umieszczona na tej stronie BIP i podana do wiadomości na Warsztatach Inwestorów.

DZIENNIKI BUDOWY wydawane są inwestorom tylko i wyłącznie w budynku: 

Rynek Podgórski 1 - pok. nr 7 - stanowisko nr 4 - (wejście przez pokój nr 8) w godz. 8.00-15.00

 • CENA:

  Dz. Budowy 1 - 5,54 zł, 

  Dz. Budowy 2 - 7,26 zł,

  Dz. Budowy 3 -27,92 zł, ( DB3 - dla inwesycji wielkogabarytowych)

 • OPŁATY za wydawanie dzienników budowy oraz decyzji administracyjnych należy dokonywać w KASIE bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Krakowa lub przekazem pocztowym- druk 3A, Urząd Mista Krakowa, Wydział Podatków i Opłat, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

OPŁATA ZA DZIENNIK BUDOWY

 • NUMER KONTA:  PKO Bank Polski S.A - 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933

KASA w Wydziale Architektury i Urbanistyki przyjmuje wyłącznie należności będące w zakresie działania Wydziału Architektury i Urbanistyki, kasa ta nie przyjmuje np. podatków, opłat komunikacyjnych.


Ważna informacja dotyczaca systemu kolejkowego - automatyczna blokada systemu kolejkowego i wydawanie bloczków następuje dla:

- informacji i dzienników budowy o godz. 15.10

- przyjmowanie pism i wniosków o 17.50

 


Informacja dla stron postępowania dotycząca przedkładanych dokumentów i ich uwierzytelniania

Dokumenty przedkładane do akt sprawy przez stronę postępowania, winny być składane w oryginale ( art. 76 § 1 k.p.a. ).

 • Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu ( art. 76a § 1 k.p.a. ).

 • Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi ( art. 76a § 2 k.p.a. ).

 • W przypadku, gdy stronę w czynnościach przed organem administracji reprezentuje pełnomocnik jest on obowiązany do dołączenia do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ( art. 33 § 3 k.p.a. ). Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy są uprawnieni do samodzielnego uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa oraz innych dokumentów wykazujących umocowanie w sprawie, w tym odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.


 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane: - zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i przystąpienia do użytkowania,

 • zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta należy kierować na adres:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków


Dnia 15.11.2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zmieniająca sposób prowadzenia postępowań w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK w zakresie przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko


Ważna informacja - projekty budowlane

Ze względu na przepisy instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, póz. 67 z późn. zm.) a także mając na uwadze treść § 6. ust. l Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., póz. 462), zgodnie z którym Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu nie wskazane jest przedkładanie projektów budowlanych w oprawach zawierających elementy metalowe, a w szczególności w segregatorach.

Komunikat:

Wydział Architektury i Urbanistyki oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypominają, szczególnie właścicielom i zarządcom budynków i innych obiektów budowlanych, o zakazie niszczenia ptasich gniazd oraz miejsc przebywania nietoperzy, podczas wykonywania robót budowlanych, konserwacyjnych i porządkowych. [art. 6 i 21 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 poz. 856) oraz art. 52 i 125 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2013 poz. 627)

Informacje w tym zakresie udziela Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa - tel. nr 12-616-88-86, e-mail ws.umk@um.krakow.pl oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie tel. 12-619-81-43, e-mail sekretariat@rdos.krakow.pl

 Wydział Architektury i Urbanistyki zwraca uwagę na często występujące braki wniosków o pozwolenie na budowę:

 W zakresie (art. 64 § 2 k.p.a.):

- jednoznacznego wskazania osoby od której podanie pochodzi;

- podpisu pod wnioskiem osoby wnoszącej podanie do organu, lub osób umocowanych do działania w

imieniu inwestora;

- przedłożenia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, z tym że działający w sprawie jako

pełnomocnik - adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić

odpis udzielonego im pełnomocnictwa);

- dokumentów wskazujących zdolność prawną osoby prawnej i umocowanie do działania w jej imieniu

(wniosek winien być podpisany przez osoby posiadające upoważnienie do reprezentacji);

- sprecyzowania zakresu wniosku poprzez:

- podanie nazwy, rodzaju i adresu całego zamierzenia budowlanego;

- podanie rodzaju obiektu lub zespołów obiektów bądź robót budowlanych;

- podanie wszystkich numerów ewidencyjnych działek, na których inwestor zamierza realizować inwestycję (dotyczy również projektowanej infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego);

- precyzyjne określenie nazwy inwestycji oraz infrastruktury technicznej (w tym etapowania inwestycji art. 33 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest ono przewidziane);

- dostarczenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

- dostarczenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy wszystkich działek objętych zamierzeniem budowlanym łącznie z infrastrukturą techniczną) złożone na druku określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) z uwzględnieniem odnośników 1, 2, 3, 4;

- dostarczenia wymaganej decyzji, ważnej i ostatecznej:

- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZiZT (WZ, ULICP), obejmującej wnioskowaną inwestycję;

- o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji całości przedsięwzięcia (łącznie z infrastrukturą techniczną);

- pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wraz z uzgodnioną dokumentacją;

- pozwolenia wodnoprawnego (dotyczy w szczególności przypadku powstania leja depresji wykraczającego poza granice nieruchomości w dyspozycji inwestora, przy wykonywaniu głębokich wykopów lub szczególnego korzystania z wód);

- dostarczenia zaświadczenia o wpisie na listę członków izby właściwego samorządu (na czas wykonania projektu) projektanta i sprawdzającego (w tym instalacji, dróg) ? art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności zgodnie z art. 20 ust. 2, lub uzasadnić brak konieczności sprawdzenia projektu, w oparciu o przepis art. 20 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

Wydział Architektury i Urbanistyki służy konsultacją wniosków o pozwolenie na budowę, w pok. nr 3 na parterze budynku Rynek Podgórski 1, w godz. 8.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.). Zamiast oryginału dokumentu, strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. W przypadku, gdy stronę w czynnościach przed organem reprezentuje pełnomocnik jest on obowiązany do dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (art. 33 § 3 k.p.a.). Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy czy też doradca podatkowy są uprawnieni do samodzielnego uwierzytelniania odpisu udzielonego im pełnomocnictwa lub innych dokumentów wykazujących ich umocowanie w sprawie, w tym odpisu z KRS.

Strona może działać przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 32 i 33 k.p.a.)

Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych, działają poprzez swych ustawowych przedstawicieli (np. osoby niepełnoletnie działają poprzez prawnych opiekunów) (art. 30 k.p.a.). Dysponowanie majątkiem osoby niepełnoletniej poprzez dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody sądu rodzinnego, wydawanej w formie postanowienia (np. do uzyskania pozwolenia na budowę na nieruchomości, której właścicielem/współwłaścicielem jest osoba niepełnoletnia).

Strony nie będące osobami fizycznymi działają poprzez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli (działają na zewnątrz przez osoby uprawnione do reprezentacji) (art. 30 k.p.a.).

Sposób reprezentacji osób prawnych (mających osobowość prawną) jak np.: spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe, ujawniony jest w statutach i Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób reprezentacji spółek jawnych (nie mają one osobowości prawnej), ujawniony jest w umowach spółek i w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób reprezentacji spółek cywilnych (nie mają one osobowości prawnej), ujawniony jest w umowach spółek lub oświadczeniu wszystkich wspólników.

Sposób reprezentacji jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ujawniony jest w statutach.

Sposób reprezentacji Gminy Miejskiej Kraków wynika z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, określającego osoby fizyczne upoważnione do występowania w imieniu Gminy.

Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wsprawieszczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Każde inne opracowanie projektowe nie jestprojektembudowlanym i nie może być przyjęte jako załącznik do wniosku.

Ponadto, do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (art. 261 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) za:

- udzielenie pozwolenia na budowę, poprzez wpłatę na rachunek Urzędu Miasta Krakowa:

 PKO Bank Polski S.A.. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000;

(zgodnie ze stawkami opłat określonymi w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;

w obiektach nie zwolnionych z opłaty, stawka jest naliczana wg wzoru: powierzchnia użytkowa x 1zł/m² lecz nie

więcej niż 539 zł).

- udzielenie pełnomocnictwa, poprzez wpłatę na ww. rachunek.


Informacja o nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W dniu 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101). Zgodnie z art. 3 ww. ustawy z dniem jej wejścia w życie zmieniona została ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.) poprzez uchylenie art. 5b wyłączającego zastosowanie całej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Równocześnie dodany został art. 10a wyłączający jedynie przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Wobec powyższego od dnia 5 września 2014 r. w odniesieniu do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast znajduje zastosowanie art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którym - przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów rolnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych (poniżej zamieszczony został wyciąg z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wersji obowiązującej od dnia 5 września 2014 r.).

W związku z powyższym zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy ww. gruntów rolnych - do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć ostateczną decyzję zezwalającą na wyłączenie ich z produkcji.

Decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji użytków rolnych można uzyskać w Wydziale Geodezji UMK.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.) ? wyciąg

(...)

Art. 2. 1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:

1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;

2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;

3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;

4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;

5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;

6) rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;

7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;

8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;

9) torfowisk i oczek wodnych;

10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

2. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:

1) określone jako lasy w przepisach o lasach;

2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;

3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.

3. Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków.

(...)

Art. 5. 1. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.

(...)

Art. 5b. (uchylony).

(...)

Art. 10a. Przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.

Rozdział 3

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej

Art. 11. 1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

1a. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

1b. Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny.

2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1-2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

5. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2, celem wydobywania torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi następujące dokumenty:

1) dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj występującego tam torfu;

2) projekt eksploatacji, uwzględniający podział na etapy i termin jej zakończenia;

3) projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia;

4) ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.

6. Nie wymaga się decyzji, o których mowa w ust. 1-2, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne.