Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

W związku z modernizacją serwerowni głównej Urzędu Miasta Krakowa, której początek zaplanowany jest w piątek 27. maja 2016 r. o godzinie 15:30, mogą nastąpić utrudnienia w dostępie do BIP MK.

Metka i dziennik zmian

W związku z remontem (modernizacją) serwerowni systemu informatycznego UMK, Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie w dniu 28 maja 2016r. (sobota) nie będzie pełnił dyżuru w zakresie rejestracji zgonów.

Przywrócenie dostępności ww. usługi dla klientów nastąpi w poniedziałek od godziny 7.40. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy stanowisk informacyjno-podawczych USC pod nr tel. 12 616 5515.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA – PARK LOTNIKÓW POLSKICH" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 7 czerwca br. (--> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-05-25 XLVI sesja Rady Miasta Krakowa

Informuję, że na wniosek Grupy Radnych Miasta Krakowa została zwołana, jako nadzwyczajna XLVI sesja Rady Miasta Krakowa na wtorek, 31 maja 2016 roku o godzinie 16.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM". (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE". (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2016-05-25 Święto Miasta

Aż 11 dni potrwa w tym roku Święto Miasta Krakowa. Rozpocznie się 1 czerwca spektaklem „Zagrać siebie” w Śródmiejskim Centrum Kultury, a zakończy 11 czerwca Świętem ulicy Stolarskiej.

Metka i dziennik zmian
2016-05-25 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych ¾ i al. Powstania Warszawskiego 10 w dniach od 25 maja do 14 czerwca 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości położonych przy ul. Na Kozłówce w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych jako działki nr 329 i 229/51 oraz części działki nr 229/56 ob. 50 jedn. ewid. Podgórze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cel: plac targowy.

 Załącznik - wykaz

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniu 30 maja 2016 r. nieczynne będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nr 15-18 oraz nr 26-30.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Tradycyjnie, jak co roku w czerwcu, swe podwoje otwiera krakowski Magistrat – główna siedziba Urzędu Miasta Krakowa położona przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Tym razem 5 czerwca (niedziela) mieszkańcy oraz przyjezdni będą mogli m.in. zwiedzić gabinety Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady oraz zobaczyć wystawę eksponatów związanych z historią krakowskiego samorządu.

Metka i dziennik zmian

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

Metka i dziennik zmian

Termin składania uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia do 17 maja br. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ" upływa z dniem 31 maja br. (Sposoby składania uwag -> Odnośnik do treści ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków przypomina, że w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert uprawnione do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) prowadzące działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

Metka i dziennik zmian

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na „Wykonanie, dostawę i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków oraz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji”.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej w ramach projektu "Centrum Obywatelskie" dotyczącej przyszłego kształtu tego projektu. Zebrane informacje pomogą dostosować Centrum do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, grup nieformalnych i krakowskich organizacji pozarządowych.

Metka i dziennik zmian

Zwołanie XLV uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa z okazji Święta Miasta oraz w 25 rocznicę powstania Dzielnic Krakowa na dzień 03 czerwca 2016 r. na godz. 12.00

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 maja do 14 czerwca 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Straż Miejska Miasta Krakowa podsumowała szósty sezon kontroli pieców. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 3,5 tysiąca palenisk – to ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. Choć regularne kontrole palenisk są prowadzone przede wszystkim w sezonie grzewczym to krakowianie mogą przez cały rok zgłaszać sygnały dotyczące spalania odpadów. Prośby o interwencje można kierować na numer alarmowy 986.

Metka i dziennik zmian

Wezwanie do odbioru rzeczy – konstrukcji trwale przytwierdzonej do gruntu w pasie drogowym na dz. nr 198/44 obr. 63 j.ew. Podgórze ul. W. Witosa.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - SZPITAL" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 maja do 8 czerwca 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia:
(-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, związanych z prezentacją koncepcji tzw. „uchwały krajobrazowej”.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 9 maja do 8 czerwca 2016 r., dla obszarów:
- "TONIE - WSCHÓD" (-> Odnośnik do strony planu) - Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "TONIE - ZACHÓD" (-> Odnośnik do strony planu) - Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków organizuje XIII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 4508 z późn. zm.).

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

W 2016 roku przeprowadzana jest druga edycja badania "Barometr Krakowski".

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w dniach 27 i 28 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2016 roku – decyduje data złożenia wniosku.

Metka i dziennik zmian

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno – opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym miesiącu Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

• PONE 4/2016 - lista z dnia 10.02.2016 r.