Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2014-04-24 Dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - PONE 3/2014

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Metka i dziennik zmian
2014-04-24 Informacja

W dniu 23 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały:
Nr CIII/1578/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MONTE CASSINO – KONOPNICKIEJ”;
Nr CIII/1579/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KOSOCICE” ;
Nr CIII/1580/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SOBONIOWICE”;
oraz odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „BŁONIA KRAKOWSKIE

Metka i dziennik zmian

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1072/2014 z dnia 22.04.2014 r.w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresach: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Kompetencje decyzyjne Dzielnic, oraz Zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 25 kwietnia do do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Od 25 kwietnia br. (piątek) w poszczególnych Dzielnicach Miasta Krakowa będą organizowane spotkania konsultacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i udziału w spotkaniach!

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian
2014-04-18 CIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana CIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, dla nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Ryszardowi Horowitzowi. Uroczysta sesja odbędzie się w środę, 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18.04.2014 r. do 05.05.2014 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku – decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Magistratu.

Metka i dziennik zmian
2014-04-15 Informacja

Z dniem 14 kwietnia br. zakończyło się ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Uwagi dotyczące ponownie wyłożonego projektu ZMIANY STUDIUM należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja br.
(Odnośnik - sposoby składania uwag)

Przypominamy, że wersja elektroniczna z ponownego wyłożenia jest dostępna na stronach BIP MK (Odnośnik)

Metka i dziennik zmian
2014-04-15 Informacja

ZARZĄDZENIE NR 1006/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
(Odnośnik do strony z rozpatrzeniem uwag)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych) w środowisku lokalnym – dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie związane z utrzymaniem wolontaryjnej grupy ratownictwa medycznego.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe na Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych oraz do udziału w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014 – 2016.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w dniach 18 kwietnia, 19 kwietnia i 2 maja 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

  1. Lista nr 1/2014 na kwotę 3.229.200,00 zł. - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 957/201 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2014 roku, zmieniającego Zarządzenie nr 612/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2014 roku

  2. Lista nr 2/2014 na kwotę 4.554.100,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 957/201 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem Nr 946/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2014 roku rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert dotyczący realizacji w roku 2014 zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Metka i dziennik zmian

2 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z opracowaniem koncepcji rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej, przy ul. Estońskiej w Krakowie, na działkach 814, 815, 712/3, obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze, oraz na części działek sąsiednich wraz z adaptacją budynku starego dworu.

Metka i dziennik zmian

NOC POEZJI 2014 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS NA KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI.  Termin przesyłania prac upływa 30 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zobacz więcej: Regulamin konkursu

Metka i dziennik zmian
2014-03-31 Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  1. Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka”: zarządzenie Nr 825/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2014 r.
  2. Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne”: zarządzenie Nr 826/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2014 r.
  3. Otwarty konkurs ofert pt. „Całoroczna oferta programowa”: zarządzenie Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2014 r.

Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Metka i dziennik zmian

19 marca 2014 r. zarządzeniem nr 750/2014 Prezydent Miasta Krakowa powołał Bractwo Filantropii, które będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2013”.

Metka i dziennik zmian

Kraków kontynuuje działania związane ze staraniami o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. Dziś (14 marca, piątek) w serwisie Dialogu Społecznego UMK (www.dialoguj.pl) uruchomiona została zakładka dotycząca konsultacji społecznych w sprawie koncepcji organizacji ZIO 2022 w Krakowie. W ramach konsultacji 24 marca (poniedziałek) udostępniony zostanie wniosek aplikacyjny Miasta, a w kwietniu i maju br. odbędą się spotkania przedstawicieli Miasta i Komitetu Konkursowego Kraków 2022 z mieszkańcami oraz debaty z udziałem organizacji pozarządowych, ekologicznych i turystycznych.

Metka i dziennik zmian
2014-03-11 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2014 roku zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2014 roku zadań publicznych pn. ”Droga do mistrzostwa”, ”Sportowy sukces”, ”Aktywny Kraków”, ”Mistrzowie w Krakowie”, "Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014.

Wyniki otwartego konkursu ofert 2014

Zarządzenie Nr 643/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2014 roku.