Dokument archiwalny

Podatek od nieruchomości                 (przejdź do 2014)

 

W 2013 r. stawki podatku od nieruchomości będą wynosić rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 do właściwej uchwały RMK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na których rozpoczęto proces inwestycyjny - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni,

f) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,37 zł od 1 ha powierzchni,

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których proces inwestycyjny został zakończony po dniu 1 stycznia 2007 r. położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 do właściwej uchwały RMK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 9,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych - 9,12 zł od 1 m2 powierzchni,

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego - 18,25 zł od 1 m2 powierzchni,

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 679, poz. 5084 z późn. zm.) - 11,41 zł od 1 m2 powierzchni,

g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

h) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

i) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 6,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

j) związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - 1,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

k) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Formularze aktywne na rok 2013  wraz z Instrukcją wypełniania deklaracji podatkowych

dla osób fizycznych:

   * IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

   * IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

dla osób prawnych:

  wyliczające wysokość podatku (3 formularze w jednym pliku xls):

   * DN Deklaracja na podatek od nieruchomości

   * DN-A Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu podatnika

   * DN-B Informacja o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych z opodatkowania

  do samodzielnego wypełniania (3 formularze w jednym pliku xls):

   * DN Deklaracja na podatek od nieruchomości

   * DN-A Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu podatnika

   * DN-B Informacja o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych z opodatkowania

 

Instrukcja wypełniania deklaracji podatkowych

 

 

Formularze na rok 2013 do wydruku

dla osób fizycznych:

   * IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

   * IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

dla osób prawnych:

   * DN Deklaracja na podatek od nieruchomości

   * DN-A Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu podatnika

   * DN-B Informacja o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych z opodatkowania

 

Warunki skorzystania ze stawek preferencyjnych w podatku od nieruchomości za rok 2013

 

 

Ulgi i zwolnienia

Podstawa prawna

 

Podatek od nieruchomości w roku 2012

Podatek od nieruchomości w roku 2011

Podatek od nieruchomości w roku 2010

Podatek od nieruchomości w roku 2009

Podatek od nieruchomości w roku 2008

Podatek od nieruchomości w latach 2007-2005