SO-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start


Załączniki do procedury:
wniosek 300+
załącznik do wniosku 300+

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia

27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu obsługi i wypłaty świadczenia dobry start.

Informujemy, że:

1.Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3.Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6.Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

1.Za pomocą systemu teleinformatycznego:

- banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną

2.Za pomocą systemu elektronicznego utworzonego przez ministra właściwego dla spraw rodziny dostępnego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl

WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

 Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa

Referat ds. Świadczeń Wychowawczych

Kraków, pl. Na Stawach 1.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przyjmowane są w następujących lokalizacjach:

•Kraków, ul. Stachowicza 18,

•Kraków, os. Zgody 2.

W okresie od 1 sierpnia do 30 września wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane również:

•Aleja Powstania Warszawskiego 10

•Ul. Wielicka 28a

•Plac Wszystkich Świętych 3-4

•Galeria Handlowa BONARKA

•Galeria Handlowa BRONOWICE

•Galeria Handlowa SERENADA

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego; wzór wniosku stanowi załącznik nr 1;

2.Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym odpowiednio:

a)decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)

b)kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

c)odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

d)odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

e)orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

f)orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

g)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

h)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

 

 Forma załatwienia

1. Informacja o przyznaniu świadczenia

2. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej

 

 Termin załatwienia

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku - ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje nie później niż do dnia 30 września tego roku

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1.informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:

a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu

niepełnosprawności,

c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

2. informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2159 i 2203)

 Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Krakowskie Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ).

 

 Dostępność procedury

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa

Referat ds. Świadczeń Wychowawczych

Kraków, pl. Na Stawach 1

 Informacje dodatkowe dla klienta

 

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego; wzór wniosku stanowi załącznik nr 1;

2.Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym odpowiednio:

a)decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)

b)kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

c)odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

d)odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

e)orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

f)orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

g)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

h)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

•20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się

•24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

A także w przypadku:

•gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat

•gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

5.Świadczenie dobry start nie przysługuje:

•jeżeli dziecko lub osoba ucząca została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają pełne nieodpłatne utrzymanie

•jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola lub realizuje roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej lub przedszkolu

6.Zgodnie z rozporządzeniem, szkoła oznacza:

szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

W rozumieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu szkołą nie jest:

szkoła policealna, szkoła dla dorosłych, szkoła artystyczna (np. muzyczna, aktorska), w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki.

7.W myśl rozporządzenia osoba ucząca się to osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art.140)

8.Zgodnie z rozporządzeniem niepełnosprawność oznacza:

umiarkowany stopień niepełnosprawności, znaczny stopień niepełnosprawności, potrzebę kształcenia specjalnego, potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach oświatowych.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia dobry start wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAROLINA WAŻYDRĄG
Data wytworzenia:
2010-01-13
Data publikacji:
2018-06-28
Data aktualizacji:
2019-05-09