ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W związku z powyższym, Prezydent Miasta Krakowa jest organem właściwym w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz do ich wypłaty.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom Krakowa zajmuje się Wydział Spraw Społecznych UMK, w skład którego wchodzi m. in. Referat ds. Zasiłków Rodzinnych oraz Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych Urząd Miasta Krakowa wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny - procedura SO-20 oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wielodzietności,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2. świadczenie pielęgnacyjne - procedura SO-19

3. zasiłek pielęgnacyjny - procedura SO-18

4. specjalny zasiłek opiekuńczy - procedura SO-8

5. zasiłek dla opiekuna - procedura SO-13

6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (USTAWOWA) dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2012 r.  - procedura SO-1

7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (USTAWOWA) dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013 r. - procedura SO-26

8. jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (GMINNA) - procedura SO-21KOMUNIKATY:

 

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji. Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2014 r., poz. 1652.

Skutkiem powyższego wyroku, osoby, które w przeszłości otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj., zgodnie z art. 57 § 3 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, do dnia 29 grudnia 2014 r. włącznie, mają prawo wnieść skargę o wznowienie postępowania. Organem administracji publicznej właściwym w sprawie rozpatrzenia skargi jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli organ ten stwierdzi istnienie podstaw do uchylenia decyzji na podstawie art. 145a Kpa, uchyli decyzję wydaną stronie na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją i wyda nową decyzję ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, bez zastosowania tego przepisu.

 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie informuje, że od 01.09.2014r w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 utworzono stanowisko w sprawie:

przyjmowania ,wydawania i wstępnej weryfikacji wniosków o wydanie zaświadczenia ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Stanowisko czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Serdecznie zapraszamy


   

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015:

 

Wydział Spraw Społecznych informuje, że od dnia 1 września 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2014/2015.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 - 18.00.

os. Zgody 2, p. 120, I piętro w godz. 7.40 - 15.00

ul. Wielicka 28 A, w godz. 8.00 - 15.00 w okresie od 1 września do 31 października 2014 r

 

INFORMACJA O DOKUMENTACH NIEZBĘDNYCH DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OKREŚLA -  TABELA RODZAJU I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM DOCHODOWEGO od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. wynosi:

- 574 zł netto na osobę w rodzinie lub

- 664 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

 

W okresie zasiłkowym 2014/2015 należy składać zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów w 2013 r. oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

- 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Spraw Społecznych: www.sprawyspoleczne.krakow.pl w zakładce Świadczenia

 Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać informacje na temat świadczeń rodzinnych , a także pobrać i złożyć wnioski w następujących punktach:

- ul.Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 18.00, tel. 12 616-50-00,

- os. Zgody 2,  p. 120, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 15.30, tel. 12 616-87-29, 12 616-87-98

- ul. Wielicka 28a, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 15.30 (w okresie od 1 września do 31 października)