kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu, przy Al. Kijowskiej w Krakowie"- 3 kondygnacje garażu.

Metka i dziennik zmian

Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie"- 2 kondygnacje garażu.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 9 szt. drzew z terenu: ul. Majora 7 - dz. nr 193/25 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 36 - dz. nr 67/137 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 20 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 58 - dz. nr 67/133 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 22 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 46 - dz. nr 67/83 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 32 - dz. nr 67/110 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 9 szt. drzew, decyzji nie zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew z terenu: ul. Powstańców 32 - dz. nr 67/110 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 30 B, C - dz. nr 67/118 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców - przy kortach dz. nr 67/107 obr. 22 Śródmieście i decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia 2 szt. drzew, z terenu: ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 23 - dz. nr 67/86 obr. 22 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa ul. Łepkowskiego w Krakowie, na odcinku od km 0+000.00 do 0+589.35, jako drogi gminnej klasy L (lokalna), wraz z przebudową i budową chodników dla pieszych, przebudową skrzyżowań drogowych, przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudową i budową nowych miejsc parkingowych, budową i przebudową sieci: oświetlenia ulicznego, energetycznej nN i SN, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, wycinką drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywanym układem drogowym oraz nasadzeniami zieleni

Metka i dziennik zmian

Z dniem 28 listopada 2017 r. upływa termin składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "DOLINA RUDAWY", "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD", "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ". Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. planów.