kanał rss
Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego wylotu Ø 160 mm, przebudowę rowu oraz wprowadzanie do rowu w zlewni rzeki Rudawy ścieków opadowych z dachów, drogi, terenów zielonych oraz zaplecza rekreacyjno – sportowego projektowanego domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Krakowie ul. 28 lipca 1943r. dz nr 100/1, 100/2, 101, 675 obr. 9 Krowodrza.

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Stare Wiślisko w Krakowie, na działkach nr 73/3, 73/12 obr. 59 Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 230, 33/6 obr. 14 Nowa Huta przy ulicy Soczyny w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Zwycięstwa 1 - dz. nr 252 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 3 – dz. nr 183/13 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 1 – dz. nr 183/12 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy al. Pokoju 26 – dz. nr 249/9 obr. 16 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 367/3, 367/4, 540/13 obr. 21 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Bielańskiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr: 55/9, 54/1, 54/2, 54/5, 162/6, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/48, 162/50, 164/12, 164/11 obr.30 Podgórze w rejonie ulic Rydlówka/Wadowickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 330/2, 330/1 obr. 43 Podgórze i na działce 173/1 obr. 34 Podgórze przy ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie.”