kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV jako powiązania projektowanej stacji transformatorowej z istniejącą siecią elektroenergetyczną znajdującą się przy ul. Gaik w Krakowie na działkach nr 747, 761/1, 762 obr. 24 Krowodrza, 1488 obr. 33 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działce nr 301/29 obr. 53 Nowa Huta przy al. Pokoju w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 267/1, 267/3, 10/4, 10/5 obr. 14 Podgórze przy ul. Herlinga-Grudzińskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN100/150 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø 250/300mm na działkach nr 192/3, 54/4, 54/8, 54/51, 71/2, 71/1, 196/3 obr. 7 Krowodrza w rejonie ul. Wiosennej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w naszym Urzędzie 

Metka i dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa–Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego, budowę wylotu DN600 z umocnieniem skarp i dna rowu, likwidację odcinka rowu melioracyjnego na długości l=72,5m, likwidację rowu drogowego wzdłuż ulicy Maciejkowej na długości l=165,2m, przebudowę przepustu DN1,0 m na rowie melioracyjnym, realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie".

 

Metka i dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu wód opadowych i roztopowych do cieku Dopływ ze Swoszowic, usługę wodną– odprowadzanie wód opadowych i roztopowychtym wylotem oraz prowadzenie przepustu przez wody powierzchniowe ww. cieku w granicach linii brzegu, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego

i Chałubińskiego w Krakowie”.