kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 182, 183, 64, 162, 161 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Zakarnie w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. ul. Bałtycka 26 dz. nr 1179/2 obr. 43 Krowodrza, ul. Siewna 21 B dz. nr 1181/16 obr. 43 Krowodrza, ul. Turystyczna 5 dz. nr 1180/2 obr. 43 Krowodrza.

 

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu ul. Drukarskiej 1.

Metka i dziennik zmian

„Budowa zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych, dróg, kanalizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją trafo, z wjazdami, parkingami nadziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie melioracyjnym, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid 238, 239, 240 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze, i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na dz. nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1 rozbudowę osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu, budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg i kanalizacji w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją trafo, z wjazdami, parkingami nadziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie Potok Młynny Kobierzyński oraz rowie melioracyjnym, rozbiórkę istniejących obiektów, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/1, 252/2, 252/3 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze, i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na dz. nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/2, 241/1, 252/2,, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, rozbudowę osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na dz. nr 321 (ul. Obozowa) 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu, budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 72/2, 72/1, 71/2 obr. 20 Krowodrza przy ul. Zaszkolnej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn140 i dn63 na działkach nr 175/2, 373, 342/1, 12/104, 12/86, 168/2, 167/1, 167/3 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej i Szafrańskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 50-63 na działkach nr 33/4, 33/3, 33/2, 107 obr. 36 Podgórze przy ul. Królówka w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 419 obr. 31 Nowa Huta, 154/2, 293/12 obr. 30 Nowa Huta przy ul. Drożyska w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.