kanał rss
Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Kostrzeckiego istniejącym wylotem Ø 200 mm (na działce nr 440/1 obr. 2 Podgórze) oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowywanej i modernizowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Kostrze zlokalizowanej w rejonie ul. Falistej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie w sprawie:

• wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-08.6341.205.2016.JI z 04.11.2016r.,

• udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu (w zlewni Drwiny Długiej) w rejonie ul. Półłanki istniejącym wylotem Ø 800 mm (zlokalizowanym na działce nr 229/1 obr. 104 Podgórze) ścieków opadowych oraz wód drenażowych z terenu komercyjnej strefy Rybitwy.