kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-07-19 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 lipca do 17 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, w tym jednego 1 - segmentowego, jednego z trzema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnym i jednego czterema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnym wraz z naziemnymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną i wjazdem na działkach nr 330/34, 330/35, 330/36, 330/37, 330/40, 330/41, 271/2 obr. 5 Krowodrza, a w zakresie infrastruktury i wjazdu na działkach nr 330/3, 194/20, 343/7, 330/38, 330/39, 330/42, 186/3, 364, 330/44, 166/20 obr. 5'Krowodrza przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie - ETAP 1 - obejmujący budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 składającego się z 4 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego i budynku nr 4 składającego się z 3 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod -kan, c.o, wentylacją mechaniczną i oddymianiem garaży, elektryczną i teletechniczną, wjazdem oraz drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gruncie, przebudową kabla energetycznego sieci SN oraz likwidacją nieczynnych wewnętrznych instalacji na działkach 271/2, 330/37, 330/34, 330/40, 330/41 obr. 5 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa Trasy „Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku przedszkola samorządowego nr 25 wraz z wewnętrznymi instalacjami, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu zabaw, śmietnika, zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Stawowej 179 w Krakowie, na działce nr 775/1 obr. 34 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa Budynku Szpitalnego nr 5A położonego na terenie kompleksu szpitalno – parkowego przy ul. dr. J. Babińskiego 29 w Krakowie wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 1/31 obr.70 Podgórze”

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej ø300 mm żel. sfer. w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej na terenie miasta Kraków, na działkach nr 294/6, 294/7, 290/7, 298/5, 297/5, 266/1, 289/4, 288/4, 287/4, 281/4 obr.105 Podgórze”