kanał rss
Metka i dziennik zmian

wygaszenie decyzji Nr AU-2/7331/1252/2010 z dnia 30.04.2010 r. ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową na działkach nr 161/8, 162/8 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze oraz wjazdem z działki drogowej nr 161/6 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie” (sprawa nr AU-02-4.MLU.7331-2582/08)

Metka i dziennik zmian

„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami podziemnymi oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem podziemnym na działkach nr 656/5, 656/4 obr. 10 Krowodrza wraz z wjazdem z działki drogowej nr 54/6 obr. jw. z dojściami i dojazdami do budynków, przy ul. Korbutowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Zbrojarzy 21, 21A dz. nr 641/5 obr. 33 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

"Rozbudowa ul. Łokietka w Krakowie od ul. Kaczorówka do ul. Gaik"