kanał rss
Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

 

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa oświetlenia ulicznego w istniejącym pasie drogowym.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z zagospodarowaniem na dz. 145/3, 146/1 obr. 1 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci teletechnicznej od km 4,752 do km 4,762 linii kolejowej nr 94 nad Rzeką Wilgą (podwieszenie do mostu kolejowego).

Metka i dziennik zmian

Montaż dwóch okien w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej .

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej do budynku usługowo - produkcyjnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa kanału ogólnospławnego wraz z przepięciem istniejących połączeń kanalizacyjnych.