kanał rss
Metka i dziennik zmian

Od dnia 21 czerwca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 18.06.2018 r.- znak: WS-05.6131.1.234.2018.BB - zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Widok 10 - dz. nr 156/11 obr. 16 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego drzewa,

- znak: WS-05.6131.1.238.2018.BB - zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy al. Pokoju 41 - dz. nr 156/16 obr. 16 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)