kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej niskoparametrowej na wysokoparametrową sieć cieplną preizolowaną na działkach nr 174/2, 174/4, 275, 163/2, 157/225, 163/1, 162/2, 162/1, 157/201 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego i os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

ROZBUDOWA UL. KRZYŻAŃSKIEGO

Metka i dziennik zmian

Budowa zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg i kanalizacji w ramach inwestycji p.n. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją trafo, z wjazdami, parkingami nadziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie Potok Młynny Kobierzyński oraz rowie melioracyjnym, rozbiórkę istniejących obiektów, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/1, 252/2, 252/3 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze, i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na dz. nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/2, 241/1, 252/2,, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, rozbudowę osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na dz. nr 321 (ul. Obozowa) 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu, budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ul. Żaglowej w Krakowie, na działkach nr 146/2, 146/1, 745, 746, 747 obr. 46 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN 100-200 mm na działkach nr 957, 958, 960, 961, 962, 963, 1497/2 obr.33 Krowodrza oraz na działce nr 1093 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa dwutorowej sieci elektroenergetycznej kablowej 2x110kV relacji SE Lubocza – SE Niepołomice 2 MAN wraz z traktem światłowodowym, na działkach nr 136 obr.19 Nowa Huta, 58 obr.20 Nowa Huta, 331, 333, 108/4, 107 obr.32 Nowa Huta w rejonie ul. Siejówka w Krakowie”