kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie, na działkach nr 257, 278/1 obr. 40 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-160 mm i miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działce nr 259/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Winnickiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                       

AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB                                                     Kraków, dnia 04.10.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zmianami), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.10.2018r., postanowienia o zmianie terminu przewidzianego w K.p.a. do załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.10.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

Metka i dziennik zmian

Budowa oficyny mieszkalno-usługowej z podpiwniczeniem, poddaszem użytkowym, oranżerią i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108 obr. 60 Śródmieście, przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa instalacji rozdziału powietrza ASU 5 na potrzeby zaopatrywania huty ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie. Instalacja rezerwowych systemów magazynowych obejmująca: budowę budynku pogrzewaczy wody, budowę fundamentów i montaż nowych zbiorników technologicznych, budowę fundamentów dla nowych kontenerów rozdzielni elektrycznych, agregatu prądotwórczego i szaf sterowniczych, budowę estakad i nadbudowę istniejącej estakady, budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz przebudowę dróg wewnętrznych i budowę placów montażowych.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na działkach nr 1, 2, 5, 9/1, 176/1, 177/1, obr. 30 Krowodrza, dz. 336/1, obr. 31 Krowodrza oraz budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na działkach nr 274/2, 273/1, 336/1 obr. 31 Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie”