kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci teletechnicznej wraz z rozbiórką napowietrznej sieci teletechnicznej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji-ul  Konpnickiej, dz.288/44,288/28,1/5,1/4 jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego . 

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Remont budynku usługowego polegającego na wymianie poszycia elewacji wraz z modernizacją portalu wejściowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi i instalacjami wewnęyrznymi : kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, c.o. wentylacji mechanicznej, elektryki, instalcji oświetlenia terenu.