kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

 

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

 

Metka i dziennik zmian

Przebudowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa oświetlenia ulicznego w istniejącym pasie drogowym.