kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE na dz. nr 540,77/25,85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 7 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 50 SDR11 na dz. nr 299,196/1,196/6,196/3 obr. 40 Podgórze przy ul. Hufcowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 129/2, 129/3, 130/5, 130/6, 284/1, 286/1 obr. 52 Krowodrza przy ul. Głogowiec w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV na działkach nr 3/22, 3/24, 3/25, 6/12 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr 503/4, 502/2, 501/2, 500/2, 499/2, 498/6, 497/1, 652, 1140, 617/4, 622/4 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 290 obr. 48 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa Alei Jana Pawła II (klasy Z, kategorii drogi powiatowej) od km:0+000.00 do km:0+379.78 wraz z sieciami: elektrotechniczną, oświetlenia, trakcji, sygnalizacji świetlnej; wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną

Metka i dziennik zmian

Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap III: budowa odcinka od ul. Ludwisarzy do ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 1+589.23 do km 2+765.61)