kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 236/39, 236/37, 236/38 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zmiana osoby pełniącej funkcję urzędnika wyborczego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2018-07-09 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 9 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Budowa gminnej drogi publicznej, klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka-Wschód symbolami KD/D.3, KD/D.7"