kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Nabór wniosków do konkursu w dniach 2 - 31 stycznia 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 0+034,61 do km 1+589,23)”,

Metka i dziennik zmian

Budowa przyłącza energetycznego średniego napięcia oraz posadowienie stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sprawa znak: AU-01-2.6740.1.2643.2018.KFI