kanał rss
Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej

na realizację w formie wsparcia niżej wymienionych zadań publicznych w zakresie:

„Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

Metka i dziennik zmian
2018-12-27 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacjąw dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (->Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Metka i dziennik zmian
2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.