kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 361/60, 361/26, 361/6, 420, 374 obr. 67 Podgórze i na działce nr 14/2 obr. 88 Podgórze przy ulicy Torowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 896, 892/1 obr. 21 Krowodrza przy ulicy Na Grabinach w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznych linii napowietrzno-kablowych niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków przy ul. Nad Drwiną w Krakowie, na działkach nr 70/63, 70/4 obr.107 Podgórze, 417, 29/2, 29/1, 28/6, 78, 28/1 obr.105 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

"Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36 oraz części działek 243/7, 235/59, 269 obr 47 i części działki 431/3 obr. 46 j.ew.Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych budynków z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie".