kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-08-09 Termin składania uwag

Termin składania uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" upływa z dniem 22 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu) - Sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu.

Metka i dziennik zmian

„Budowa stacji bazowej transmisji danych nr BT20400 „Kraków Kliny Borkowskie”, na dachu budynku biurowego przy ul. Zawiłej 65 L w Krakowie, na działce nr 304/74 obr.43 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Piętowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa chodnika ul. Wyciąskiej w Krakowie”, w zakresie wykonania wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, likwidacji istniejących rowów drogowych wraz przepustami pod zjazdami oraz odprowadzanie do rowów wód opadowych i roztopowych.

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 279/17, 469/4, 491, 468/10 obr. 7 Podgórze w rejonie ulicy Kamieniarskiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 125/7, 334/2 obr.32 Nowa Huta przy ul. Ciekowiec w Krakowie”.